zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg niegraniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 26 czerwca 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza; kwota brutto: 6632447,81 zł. 
Dnia 20 sierpnia 2009r. Burmistrz Pakości podpisał umowę na:
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:„Budowa obwodnicy m. Pakość  - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255”

z Wykonawcą:
Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, na kwotę brutto w wysokości 6.632.447,81 PLNPakość, dnia 16 lipca 2009r.
n/znak: KIO ZP 341/IX/PN/09


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza; kwota brutto: 6632447,81 zł.

W dniu 26 czerwca 2009r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło siedem ofert na realizację w/w zadania:
1/ Strabag Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, kwota brutto: 8532467,71 zł
2/Konsorcjum spółek:
-„Pol- Dróg Toruń” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ceramiczna 6E, 87-100 Toruń,
-„Pol- Dróg Człuchów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kasztanowa 2, 76-300 Człuchów,
kwota brutto: 6594817,60 zł
3/Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza; kwota brutto: 6632447,81 zł,
4/ Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, kwota brutto:7099012,01 zł
5/ Konsorcjum:
-Alstal- Drogi Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno,
-Drogomex Sp. z o.o.- Partner Konsorcjum, ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, kwota brutto:7300254,71 zł
6/ Eurovia Polska S.A., ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław (aktualny adres : ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce), kwota brutto: 8210938,66 zł
7/ Konsorcjum:
-Lider- PPU „Affabre” Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz
-Partner- PW „Kombud” Sp. z o.o., ul. Piwnika- Ponurego 1E, 85-791 Bydgoszcz
kwota brutto:6884948,94 zł
Konsekwencją odrzucenia oferty nr 2- Konsorcjum spółek:
-„Pol- Dróg Toruń” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ceramiczna 6E, 87-100 Toruń,
-„Pol- Dróg Człuchów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kasztanowa 2, 76-300 Człuchów,
jest fakt, iż oferta nr 2 nie podlega ocenie merytorycznej.
Kryterium oceny w przedmiotowym postępowaniu jest 100% cena.
W sumie liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza (oferta nr 3) wyniosła 100 pkt na 100 możliwych do uzyskania.
W związku z powyższym umowa z Wykonawcą, zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszeń przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tejże ustawy.

INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH:
- brak wykonawców wykluczonych

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH:
Burmistrz Pakości, reprezentujący Gminę Pakość, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy - Konsorcjum: „Pol-Dróg Toruń” Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6E, 87-100 Toruń, Partner Konsorcjum: „Pol-Dróg Człuchów” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 76-300 Człuchów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255.
Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części uPzp.

Uzasadnienie

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy -Konsorcjum:
Lider Konsorcjum: „Pol-Dróg Toruń” Sp. z o.o.,ul. Ceramiczna 6E, 87-100 Toruń Partner Konsorcjum:
„Pol-Dróg Człuchów” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 76-300 Człuchów,
na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowej inwestycji, poprzez:
1) brak w kosztorysie ofertowym lp. 1 – Odnowienie przejazdu – Budowa kolektora (kosztorys Budowa Torów) pozycji nr 54 d. 11- „Podłączenie kolektora do studzienki kanalizacyjnej”;
2) brak w kosztorysie ofertowym – Oznakowanie pionowe- (kosztorys Organizacji Ruchu), pozycji nr 12 d.1 „Dostawa i montaż pionowych znaków ostrzegawczych”.
Wskazać należy, iż art. 89 ww. ustawy określa w sposób enumeratywny okoliczności, których wystąpienie nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy. Przepis ten ma zarazem charakter bezwzględnie obowiązujący, co powoduje, iż ustawodawca nie pozostawił zamawiającemu żadnej swobody decyzyjnej, co do jego zastosowania. W konsekwencji, jeżeli w myśl literalnego brzmienia art. 89 ust.1 pkt 2 treść oferty wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co ma miejsce w rozpatrywanym przypadku, to zamawiający musi odrzucić ofertę. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w szeroko rozumianej doktrynie prawa, gdzie wskazuje się, iż treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w przeciwnym razie oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 [ustawy Prawo zamówień publicznych]. [...] Oferta musi odpowiadać wszystkim wymogom merytorycznym, między innymi zawierać wszystkie prawidłowe pod względem treści dokumenty, dokumentować fakt spełnienia merytorycznych warunków zawartych w SIWZ, czy też odnosić się do zawartego w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia ( Nowicki Józef Edmund, artykuł, Zam.Pub.Dor.2008.4.27 Od wszczęcia postępowania do złożenia oferty. Część II. Teza nr 9, 94481/9). W sprawie braków w kosztorysie ofertowym wypowiedziała się również w wyroku z dnia 31 października 2008 r. w sprawie sygn. KIO/UZP 1119/08 Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie podnosi się m.in., iż kosztorys ofertowy ma na celu weryfikację złożonej oferty pod kątem wyceny wszystkich wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia elementów. Kwestia ta podlega ocenie pod kątem art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. Ewentualne uzupełnienie kosztorysu ofertowego w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. prowadziłoby do zmiany treści oferty, co w świetle
przepisów p.z.p. (np. art. 87 ust. 1) jest niedopuszczalne, a ponadto prowadziłoby do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu (LEX nr 466735). Zamawiający, dokonując oceny kosztorysu ofertowego, zawartego w ofercie Wykonawcy, pod kątem art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp stwierdził ww. braki, co do przedmiotu realizowanego zadania skutkujące koniecznością odrzucenia przedmiotowej oferty. Wskazać należy, iż niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma charakter niewątpliwy bowiem elementy kosztorysu ofertowego przedstawione zostały w SIWZ w sposób jednoznaczny.
Dodatkowo podnieść przy tym należy, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia od momentu jej udostępnienia jest wiążąca dla zamawiającego - jest on obowiązany do przestrzegania warunków w niej umieszczonych. Jest to rozwiązanie, jakie wskazuje art. 701 § 3 k.c., zgodnie z którym: "Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu". Z uwagi na to, że obok ogłoszenia zamawiający konkretyzuje warunki przetargu zarówno odnośnie do zamówienia (umowy), jak i prowadzenia postępowania w specyfikacji, to SIWZ można uznać za warunki przetargu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Udostępnienie SIWZ jest zatem czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i innych elementów wymienionych w SIWZ”.
W postępowaniu przetargowym zarówno „Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani udzielonymi wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w równym stopniu, jak treścią "pierwotnej" specyfikacji i jej modyfikacji. Wyjaśnienia służą interpretacji, doprecyzowaniu a nawet modyfikacji wymagań zamawiających. Zasadniczo każdą interpretację lub doprecyzowanie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawsze można uznać za jej pewną modyfikację” (wyrok z dnia 3 marca 2009 r. Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; KIO/UZP 177/09, LEX nr 488381). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udzielił licznych wyjaśnień, w tym również na wniosek firmy „Pol - Dróg Toruń” Sp. z o.o. z dnia 8 czerwca 2009r. (data wpływu do Zamawiającego; 9 czerwca 2009r.), w których jednoznacznie doprecyzował formę przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia jako kosztorysowego. Ponadto
Zamawiający uwzględniając zapytania Wykonawców, w dniu 22 czerwca 2009r. zamieścił ujednolicone kosztorysy ślepe wszystkich branż, w celu precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia i umożliwienia zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Równe traktowanie oznacza bowiem, konieczność stawiania wszystkim potencjalnym uczestnikom postępowania takich samych warunków udziału w postępowaniu, ocenę spełnienia stawianych warunków według tych samych wcześniej podanych do wiadomości kryteriów oraz przekazywania informacji identycznych w swojej treści wszystkim uczestnikom postępowania” (komentarz do art. 7 uPzp; Emil Norek, wydanie 4; Warszawa 2009r.).
Wykonawcy składający oferty, mieli obowiązek zastosowania ww. wyjaśnień i uwzględnienia ich w treści ofert. Pomimo tego Konsorcjum: „Pol-Dróg Toruń” Sp. z o.o. oraz „Pol-Dróg Człuchów” Sp. z o.o. złożyło ofertę zawierającą braki, o których mowa wyżej.
W dniu 9 lipca b.r. Zamawiający wezwał Wykonawcę- Konsorcjum: „Pol-Dróg Toruń” Sp. z o.o. oraz „Pol-Dróg Człuchów” Sp. z o.o., na podstawie art. 87 ust. 1 uPzp do złożenia wyjaśnień w sprawie błędów w kosztorysie ofertowym. Zamawiający stwierdził bowiem w protokole z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 9 lipca 2009r., iż:
- w kosztorysie ofertowym (str. 39 oferty) w tabeli elementów scalonych w lp. 11 Odwodnienie przejazdu- Budowa kolektora Wykonawca podał wartość RAZEM= 1.541,01 zł. Po zsumowaniu wartości jedenastu pozycji wskazanych w tabeli „Wartość zł (5x6)” ze str. 42 kosztorysu ofertowego (lp. 11- Odwodnienie przejazdu- Budowa kolektora) t.j.:
8,66
218,03
19,28
368,94
876,76
19,75
15,02
14,57
+________
= 1.541,01 zł

uzyskujemy wartość 1.541,01 zł, zatem tożsamą z wartością wskazaną w tabeli elementów scalonych w lp. 11 (str.39 oferty).
- Wykonawca w kosztorysie ofertowym (str. 49) w tabeli elementów scalonych w lp. 1 „Oznakowanie pionowe” w tabeli RAZEM podał wartość 22.734,28 zł. Po zsumowaniu jedenastu wartości zawartych lp. 1 „Oznakowanie pionowe” ze str. 50 oferty t.j.:
192,00
124,60
12.910,80
1047,75
857,25
381,00
912,66
4.432,92
571,50
1.043,04
260,76 +_____
= 22.734,28 zł

uzyskujemy wartość 22.734,28 zł, identyczną z wartością wskazaną w tabeli elementów scalonych w lp. 1 (str.49 oferty).
Wykonawca w swoich wyjaśnieniach z dnia 13 lipca 2009r. stwierdził, iż brakujące pozycje zostały skalkulowane w innych pozycjach Kosztorycu i nie wpływają na cenę całości robót określoną w ofercie, niemniej jednak nie wskazał pozycji w treści oferty, gdzie ewentualnie umiejscowione byłyby brakujące pozycje kosztorysu ofertowego. Zdaniem Zamawiającego poddaje to w wątpliwość uwzględnienie brakujących elementów w innych częściach kwestionowanej oferty. Jednocześnie przyjąć należy, iż ewentualne uzupełnienie kosztorysu ofertowego o brakujące elementy czyli de facto zmiana treści oferty, stanowiłoby naruszenie przepisu art. 87 ust.1 uPzp. Tym samym zdaniem Zamawiającego nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp przewidującego możliwość poprawienia innych omyłek w treści oferty.
Abstrahując, dodatkowo podnieść należy, iż nawet gdyby Zamawiający uznał przedłożone wyjaśnienia Wykonawcy należałoby dla brakujących pozycji przyjąć wartości zerowe co mogłoby stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w stosunku do pozostałych oferentów przewidujących realne koszty wykonywanych prac, a w konsekwencji odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 uPzp.
Mając powyższe okoliczności na względzie, uznać należy zasadność odrzucenia oferty Wykonawcy -Konsorcjum: Lider Konsorcjum: „Pol-Dróg Toruń” Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6E, 87-100 Toruń; Partner Konsorcjum: „Pol-Dróg Człuchów” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 76-300 Człuchów.
Wykonawcę pouczono, iż przysługują mu środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI uPzp.


BurmistrzPakości

Wiesław Kończal
Numer ogłoszenia: 204294 - 2009; data zamieszczenia: 22.06.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73845 - 2009 data 11.05.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
* W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..
* W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
* W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 15 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej).
* W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 26 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 26 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej).


Numer ogłoszenia: 94765 - 2009; data zamieszczenia: 19.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73845 - 2009 data 11.05.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5).
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
• W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 15 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej)..
• W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 24 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 24 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej).


Numer ogłoszenia: 188884 - 2009; data zamieszczenia: 12.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73845 - 2009 data 11.05.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
· W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 15 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej)..
· W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 22 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 22 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej)..
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
· W ogłoszeniu jest: 15.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..
· W ogłoszeniu powinno być: 22.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5).


Numer ogłoszenia: 88601 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73845 - 2009 data 11.05.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5). Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 15 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej)..W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 19 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 19 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255 Słownik CPV: 45 23 31 22 - 0 - roboty budowlane w zakresie obwodnic Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013. Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy obwodnicy miasta Pakość o długości 1,870 km natomiast zakres robót drogowych obejmuje następujące branże: - drogową (wraz z budową przepustów), - kolejową (sterowanie ruchem kolejowym, teletechniczna PKP, zasilanie), - kanalizacji deszczowej i ściekowej, - organizacji ruchu, - telekomunikacyjną (teletechniczna TPSA- przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia teletechnicznego), - energetyczną (oświetlenie, przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia energetycznego), - gospodarkę zadrzewieniem (na podstawie szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia z projektem wycinki drzew) - zakładanie trawników. Początek realizacji inwestycji znajduje się na drodze wojewódzkiej nr 251 - skrzyżowanie ul. Barcińskiej, Krzyżanowskiego i Cmentarnej. Trasa prowadzi ul. Cmentarną, krzyżując się z linią kolejową za pomocą skrzyżowania jednopoziomowego, a następnie z ul. Radłowską. Dalej przebiega ul. Mikołaja do skrzyżowania z ul. Mogileńską. Na odcinku od ul. Mogileńskiej do ul Jankowskiej (DW nr 255) trasa prowadzi istniejącą drogą osiedlową. Koniec realizacji inwestycji znajduje się na drodze wojewódzkiej nr 255. Przebudowa ciągu ulic w zakresie robót drogowych polega na wykonaniu utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej na ul. Radłowskiej. Ulice Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska, stanowiące drogę na osiedlu mieszkaniowym do ul. Jankowskiej stanowią ciąg ulic kl. L. Ulica Cmentarna przecina linię kolejową nr 206 Inowrocław Rąbinek - Drawski Młyn w km 12,260. W miejscu tym przewiduje się budowę przejazdu kolejowego kat. A. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ (dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót,)*. __________________________________________________________________________________ * w dokumentacji zawarto informacje dotyczące parkingu, który nie będzie wchodził w skład przedmiotu zamówienia Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, pokój 18, telefon (052) 566-60-89, w godzinach urzędowania UM: 700 - 1500, wtorek: 800 - 1600 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 3.Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dokonali oględzin, wizji lokalnej na terenie przyszłych robót (realizacji projektu) i w ich okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego- wg załącznika nr 3 - oświadczenia o zaakceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia. 4. Rodzaj wynagrodzenia-stałe na podstawie kosztorysu ofertowego: W tym przypadku strony umawiają się na wykonanie określonego zakresu prac za określoną, niezmienną cenę. W przedmiarze robót do wykonania określają szczegółowo ilość poszczególnych rodzajów prac i podają sumaryczną całkowitą wartość. Rozliczenie następuje za faktycznie wykonane roboty pod warunkiem, że zostaną one całkowicie zrealizowane. Jeżeli więc wystąpią roboty nieprzewidziane w przedmiarze, strony będą negocjować sposób ich wykonania, tzn. technologię, technikę oraz cenę. Jeżeli coś nie zostanie wykonane, możliwe będzie potrącenie stosownych kosztów z wynagrodzenia wykonawcy. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.22-0, 45.23.31.29-9, 45.23.31.40-2, 45.23.00.00-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.10.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 19 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 2.) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, najpóźniej do dnia otwarcia ofert czyli do dnia 19 czerwca 2009r. do godz. 9:00 (godzina dot. wpłaty gotówkowej). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, na: Rachunek sum depozytowych: wpłaty wadium 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK S.A., Oddział 1, ul. św. Jana 15, 88-170 Pakość - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: - upłynie termin związania ofertą, - zawarto umowę w sprawie zamówienia, - Zamawiający unieważni przetarg o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek zgłoszony przez Wykonawcę: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - którego oferta została odrzucona bądź Wykonawca został wykluczony z postępowania. Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 7. a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: · nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, · odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, · zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy. 7. b. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 od pkt 1 do pkt 4 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1- wg załącznika nr 2 do SIWZ 3. Oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia - wg załącznika nr 3 do SIWZ 4. Doświadczenie wykonawcy i podwykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia t.j. w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z budową urządzeń infrastruktury drogowej, przy czym wartość zamówienia winna wynosić co najmniej 3 mln PLN brutto. 5. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza przeznaczyć podwykonawcom- wg załącznika nr 5 6. Zaakceptowany projekt umowy- wg załącznika nr 6 do SIWZ 7. Kosztorys(y) ofertowy(e) 8. Potencjał techniczny - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. Jeśli wykonawca będzie dysponował narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wówczas należy załączyć do oferty zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. 9. Potencjał kadrowy- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z ich informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi mieć w dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca musi mieć w dyspozycji w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej: Lp. STANOWISKO (funkcja) Wymagana ilość osób Kwalifikacje i uprawnienia 1. Kierownik Budowy - przedstawiciel Wykonawcy 1 Wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane specj. drogowa, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 2. Kierownik Robót Kolejowych 1 Wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane specj. z zakresu kolejnictwa, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 3. Kierownik Robót Wodno-Kanalizacyjnych 1 Wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 4. Kierownik Robót Elektroenergetycznych 1 Wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 5. Kierownik Robót Telekomunikacyjnych 1 Wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 6. Kierownik Robót Budowlanych 1 Wykształcenie wyższe budowlane, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Do wykazu winna być dołączona kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi każdego z wymienionych inspektorów (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie aktualne na dzień składania ofert). Jeśli Wykonawca wskaże w wykazie osobę, którą będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej osoby. (wg załącznika nr 7 do SIWZ) UWAGA: Istnieje możliwość łączenia kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji. 10. Część sprawozdania finansowego: bilans rachunków zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej bilansu i rachunku zysków i strat. W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego -inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. Wykonawca musi wykazać: a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub pozycja Przychód netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi) b) Płynność bieżącą (Xpb) w ostatnim roku obrotowym liczoną zgodnie ze wzorem: Xpb= aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe nie mniejsze niż 1 (Xpb > 1) - wg załącznika nr 8 do SIWZ - wyciąg ze sprawozdania finansowego 11. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi wykazać: a) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wskazanie środków z kredytu) i,lub zdolnością kredytową potwierdzającą możliwość finansowania całego zamówienia- wg załącznika nr 8 do SIWZ -wyciąg ze sprawozdania finansowego UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że: - warunek określony w rozdz. 5, pkt 5.2, ppkt 10 lit. a) oraz w w rozdz. 5, pkt 5.2, ppkt. 11 lit. a) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy, - warunek określony w rozdz. 5, pkt 5.2, ppkt 10 lit. b) spełnia ten lub ci z Wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunku określonego w rozdz. 5, pkt 5.2, ppkt 10 lit. a) i w rozdz. 5, pkt 5.2, ppkt 11 lit. a). *wyciąg ze sprawozdania zawierający wartości podane w dokumentach z rozdz. 5, pkt 5.2, ppkt 10 i 11 w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane: -dla Przychodu wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego -dla posiadanych środków finansowych/zdolności kredytowej wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. 12.Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w ppkt. 12. 13. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 14. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 15. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne(wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) lub oświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 16. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 17. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 49ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 18. Dowód wniesienia wadium. 19. Uzupełniony harmonogram rzeczowo - finansowy (stanowiący załącznik nr 9) kwotami właściwymi dla poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, stawkami podatku oraz procentami podatku, które składają się na cenę ofertową. Dokumenty składane w formie kopii (kserokopii) wymagają poświadczenia adnotacją: za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oferty 5.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 5.2 (tabela) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna. 5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno: 1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, 2) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 3) każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.6 Dokumenty, które winny być załączone do oferty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa) Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 5.7 Wszystkie oświadczenia typu: · formularz oferty · Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 od pkt 1 do pkt 4 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1wymagania określone art. 22 ust 1 ustawy PZP · formularz ofertowy · wykaz doświadczenia · wykaz kadry winny być przedstawione wg wzoru załączonego przez Zamawiającego w formie załączników. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pakości, 88-170 pakość, ul. Rynek 4, pokój 18, telefon (052) 566-60-89. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5). IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Roboty drogowe cz.1 (2051kB) plik        
Roboty drogowe cz.2 (704kB) plik    
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.1 (2051kB) plik    
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.2 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.3 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.4 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.5 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.6 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.7 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.8 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.9 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.10 (2051kB) plik        
Kanalizacja deszczowa i sanitarna cz.11 (176kB) plik        
Organizacja ruchu cz.1 (2051kB) plik        
Organizacja ruchu cz.2 (2051kB) plik        
Organizacja ruchu cz.3 (2051kB) plik        
Organizacja ruchu cz.4 (2051kB) plik        
Organizacja ruchu cz.5 (2051kB) plik        
Organizacja ruchu cz.6 (561kB) plik        
BIOZ Pakość - drogowy (32kB) plik        
BIOZ Pakość - kolejowy (83kB) plik        
BIOZ (133kB) plik        
Branża Drogowa Przedmiar (73kB) pdf        
Branże (22kB) plik        
Branże (29kB) plik    
projekt budowa rogotek, srk, TVU (6496kB) pdf    
projekt budowa rogotek, srk, TVU (6496kB) pdf        
poprawiony po pytaniach kosztorys ofertowy - branża drogowa (62kB) pdf        
Elektryka cz.1 (2051kB) plik        
Elektryka cz.2 (1054kB) plik        
Elektryka PKP (995kB) plik        
Kanalizacja-całość cz.1 (2051kB) plik        
Kanalizacja-całość cz.2 (2051kB) plik        
Kanalizacja-całość cz.3 (2051kB) plik        
Kanalizacja-całość cz.4 (508kB) plik        
Kanalizacja PKP cz.1 (2051kB) plik        
Kanalizacja PKP cz.2 (2051kB) plik        
Kanalizacja PKP cz.3 (624kB) plik        
Kosztorys Ślepy (778kB) plik        
poprawiony po pytaniach kosztorys ofertowy - oświetlenie (58kB) pdf        
Projekt budowlany cz.1 (2109kB) plik        
Projekt budowlany cz.2 (2109kB) plik        
Projekt budowlany cz.3 (2109kB) plik        
Projekt budowlany cz.4 (2109kB) plik    
Projekt budowlany cz.5 (2073kB) plik        
Projekt budowlany cz. 1 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 10 (2051kB) plik        
Projekt budowlany cz. 2 (2051kB) plik        
Projekt budowlany cz. 3 (2051kB) plik        
Projekt budowlany cz. 4 (2051kB) plik        
Projekt budowlany cz. 5 (2051kB) plik        
Projekt budowlany cz. 6 (257kB) plik        
Projekt budowlany drogowy (64kB) plik        
Projekt budowlany torowy (55kB) plik        
Projekt kolejowy cz.1 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.2 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.3 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.4 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.5 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.6 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.7 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.8 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.9 (2109kB) plik        
Projekt kolejowy cz.10 (2086kB) plik        
Projekty wykonawcze (41kB) plik        
Przedmiary (61kB) plik        
Przedmiary cz.1 (2100kB) plik        
Przedmiary cz.2 (2100kB) plik        
Przedmiary cz.3 (2100kB) plik        
Przedmiary cz.4 (1741kB) plik        
Przedmiary (468kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 1 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 10 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 11 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 12 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 13 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 14 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 15 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 16 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 17 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 18 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 19 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 2 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 20 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 21 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 22 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 23 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 24 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 25 (1479kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 3 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 4 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 5 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 6 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 7 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 8 (2051kB) plik        
Projekty wykonawcze cz. 9 (2051kB) plik        
Przedmiary cz. 1 (2051kB) plik        
Przedmiary cz. 2 (2051kB) plik        
Przedmiary cz. 3 (199kB) plik        
Roboty drogowe cz.1 (2051kB) plik        
Roboty drogowe cz.2 (314kB) plik        
Roboty drogowe (578kB) plik        
projekt budowa rogotek, srk, TVU- cześć 1 (2344kB) plik        
projekt budowa rogotek, srk, TVU- cześć 2 (2270kB) plik        
projekt budowa rogotek, srk, TVU (6496kB) pdf        
projekt budowa rogotek, srk, TVU (6496kB) pdf        
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (420kB) pdf        
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- zmiany z 10.06.2009 (430kB) pdf        
SIWZ (430kB) pdf        
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiany (426kB) pdf        
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- zmiany z 10.06.2009 (430kB) pdf        
Specyfikacje - Word (814kB) plik        
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (2747kB) plik        
Specyfikacje techniczne cz.1 (2051kB) plik        
Specyfikacje techniczne cz.2 (2051kB) plik        
Specyfikacje techniczne cz.3 (421kB) plik        
Teletechnika (423kB) plik        
Plansza zbiorcza uzbrojenia cz.1 (2051kB) plik        
Plansza zbiorcza uzbrojenia cz.2 (2012kB) plik        
Plansza zbiorcza uzbrojenia (1836kB) plik        
Uzgodnienia (47kB) plik        
Wyjaśnienia na zapytania 1-3 (321kB) pdf        
wyjaśnienia do zapytań 3-12 (1509kB) pdf        
Wyjaśnienia na zapytania nr 12-19 (792kB) pdf        
Wyjaśnienia 13.5, 15.2, 17, 18 (108kB) pdf        
Wyjaśnienia (147kB) pdf        
Zapytanie i odpowiedź na zapytanie (267kB) pdf        
zapytanie nr 10 (120kB) pdf        
zapytanie nr 11 (102kB) pdf        
zapytanie nr 12 (270kB) pdf        
zapytanie nr 13 (58kB) pdf        
Załącznik - odnośnie zapytania nr 13 (2150kB) pdf        
zapytanie nr 14 (18kB) pdf        
zapytanie nr 15 (12kB) pdf        
zapytanie nr 16 (20kB) pdf        
Załączniki - odnośnie zapytania nr 16 (1173kB) plik        
zapytanie nr 17 (26kB) pdf        
zapytanie nr 18 (10kB) pdf        
zapytanie nr 19 (15kB) pdf        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.1 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.2 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.3 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.4 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.5 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.6 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.7 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.8 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.9 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.10 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.11 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.12 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.13 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.14 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.15 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.16 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.17 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.18 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.19 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.20 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.21 (2100kB) plik        
zapytanie nr 19 - rysunki PKP cz.22 (1250kB) plik        
Zapytanie nr 2 (175kB) pdf
Zapytanie nr 3 (514kB) pdf        
Zapytanie nr 4 (22kB) pdf        
zapytanie nr 5 (409kB) pdf        
zapytanie nr 6 (273kB) pdf        
zapytanie nr 7 (114kB) pdf        
zapytanie nr 8 (16kB) pdf    
zapytanie nr 9a (196kB) pdf        
zapytanie nr 9b (170kB) pdf        
poprawiony po pytniach kosztorys ofertowy - zasilanie (38kB) pdf        
Zieleń (1853kB) plik        


metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 maja 2009, 15:51:12)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (26 sierpnia 2020, 11:02:29)
Zmieniono: Publikacja brakujących załączników po wewnętrznym błędzie systemu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5281