Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 43) starsze przetargi »zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości: lokalowej i gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych: przy ul. Św. Jana 5/6 w Pakości - lokal, w m. Mielno, gm. Pakość -nieruchomości gruntowe przeznaczone na sprzedaż oraz przy ul. Krzyżanowskiego w Pakości-nieruchomość gruntowa przeznaczona w części do wydzierżawienia.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO72241-32/09
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 29 grudnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 30 grudnia 2009r. 

zamówienie na:

„Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne- dostawa materiałów budowlanych z wyłączeniem stolarki okiennej”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/XV/PN/09
wartość: --------------
termin składania ofert: 18 grudnia 2009  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne- dostawa materiałów budowlanych z wyłączeniem stolarki okiennej”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość (oferta nr 1) opiewająca na kwotę brutto: 129 460,65 zł.Umowę zawarto w dniu 28.12.2009r. 

zamówienie na:

Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne- wymiana okien

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP341/XIV/PN/09
wartość: ----------
termin składania ofert: 15 grudnia 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w dniu wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne – wymiana okien”, wybrano ofertę złożoną przez firmę REMAR Sławomir Markier z siedzibą w Pakości. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki cenowe na realizację przedmiotowego zamówienia, w kwocie brutto: 18665,46 zł, uzyskując maksymalną liczbę punktów – 100. Umowę zawarto dnia 28.12.2009r.  

zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości lokalowych i gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych odpowiednio: w Pakości przy ul. Mogileńskiej 17/6, Jankowskiej 4, Szkolnej 1 - lokale mieszkalne oraz w m. Łącko, gm. Pakość i przy ul. 21 Stycznia w Pakości - grunty.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
nr sprawy: KIO 7145-30/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 9 grudnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 10 grudnia 2009r. 

zamówienie na:

Sprzedaż działki nr 26/21 o pow. 0,0092ha, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO 72241-19/09
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 2 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą zostali Państwo Bernard i Elżbieta Urbaniak w ustawowej wspólności majątkowej, zam. w Pakości przy ul. Radłowskiej 30, oferując kwotę nabycia w wysokości 4.442,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 00/100). 

zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej 29/13, Mogileńskiej 29/20 i Szkolnej 35/2.

zamawiający: Sprzedający - Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
nr sprawy: KIO 7145-27/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 18 listopada 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 18 listopada 2009r. 

zamówienie na:

Dzierżawa działki nr 25/1 o pow. 14,49ha, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, na okres 3 lat. Przeznaczenie - na cele rolnicze.

zamawiający: Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO 72243-37/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 17 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu, dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Kowalewski Zbigniew, zam. Trląg 46, 88-160 Janikowo – działka nr 25/1, oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto : 5.550,00 zł (słownie: pięćtysięcypięćset pięśdziesiątzłotych 00/100), co daje równowartość 142,30 q żyta rocznie. 

zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ul. Mogileńskiej 43/23 i ul. Mieleńskiej 5/2 w Pakości.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
nr sprawy: KIO 7145-26/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 2 listopada 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 03 listopada 2009r. 

zamówienie na:

Usługi transportowe

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---------------
termin składania ofert: 22 października 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego przetargu nieograniczonego na: "Usługi transportowe" wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowo- Budowlano –Komunalne, Ireneusz Reimus, ul. Różana 31, 88-170 Pakość. Dnia 5.11.2009r. udzielono zamówienia Wykonawcy. 

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2009/2010 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ------------
termin składania ofert: 21 października 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2009/2010 na terenie miasta i gminy Pakość”, wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 04.11.2009r. 

zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej 57 - sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali oraz dwóch działek przy ul. Radłowskiej - sprzedaż w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 21 października 2009
wynik postępowania: Wykaz został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 22 października 2009r. 

zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości położonych w m. Giebnia i Gorzany, gm. Pakość, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.

zamawiający: Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: 72243-37/02/09
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 5 października 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w m. Giebnia i Gorzany, gm. Pakość, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 06 października 2009r. 

zamówienie na:

dzierżawę następującej nieruchomości: działka nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr 19701, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość; RIIIb (grunty rolne klasy IIIb), z przeznaczeniem na cele rolnicze

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO 72243-29/03
wartość: --------
termin składania ofert: 14 września 2009  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 14 września 2009 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, wyłoniono dzierżawcę, którym został Pan Jan Nieznalski z Kościelca. 

zamówienie na:

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo - Piechcin

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: --------
termin składania ofert: 28 sierpnia 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo – Piechcin” wybrano ofertę złożoną przez firmę: „Drogi i Mosty” Henryk Boczek (oferta nr 4), ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny: brutto 279.680,12 zł, netto 229.246,00 zł netto. Termin udzielenia zamówienia: 10.09.2009r. 

zamówienie na:

Dzierżawa lokali użytkowych położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12d.

zamawiający: Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO 71442-02/09
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 26 sierpnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 27 sierpnia 2009r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej i Św. Jana, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: 72241-26/02/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 25 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia 2009r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej oraz lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8, stanowiących własność Gminy Pakość wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu, wyłoniono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Rafał Popławski z Pakości. 

zamówienie na:

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej 43/12 i ul. Rynek 8/12 (nieruchomości lokalowe) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, gruntowa położona w Pakości przy ul. Szerokiej - dzierżawa.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: 72243-21/04/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 6 sierpnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej 43/12 i ul. Rynek 8/12 (nieruchomości lokalowe) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, gruntowa położona w Pakości przy ul. Szerokiej - dzierżawa, został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 07 sierpnia 2009r.  

zamówienie na:

Dzierżawę nieruchomości położonej w m. Giebnia oraz sprzedaż lokalu użytkowego nr 3położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 3 oraz nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 24 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu wyłoniono dzierżawcę działki położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, którym został Pan Wojciech Kowalewski z Trląga oraz właściciela nieruchomości położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 3, którym został Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Barbara Olczykowska, z siedzibą w Pakości. 

zamówienie na:

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej 49/8 i Szkolnej 31/7 (nieruchomości lokalowe) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, gruntowe położone w Pakości przy ul. Św. Jana, Błonie, Jankowskiej, Szerokiej, Inowrocławskiej i w m. Wielowieś, gm. Pakość - dzierżawa.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 14 lipca 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej 49/8 i Szkolnej 31/7 (nieruchomości lokalowe) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w Pakości przy ul. Św. Jana, Błonie, Jankowskiej, Szerokiej, Inowrocławskiej i w m. Wielowieś, gm. Pakość (nieruchomości gruntowe)- dzierżawa, został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 15 lipca 2009r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Lipowej i Barcińskiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 13 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej i Lipowej, wyłoniono nabywców działki nr 119/35, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, którymi zostali Państwo Zbigniew i Helena Szkatulscy z Dobieszewic, gm. Janikowo, oferując kwotę nabycia w wysokości: 6.658,00 PLN. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż działki nr 373/6 o pow. 0,0653 ha, KW nr 56467 (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane), położonej w Pakości przy ul. Lipowej, stanowiąceej własność Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości – 4.770,00 PLN.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 43) starsze przetargi »