Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, oznaczonej jako dz. nr 108/2, sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2 oraz nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny ograniczony i II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.14.2015.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 30 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 108/2 o pow. ca 0,0115 ha, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej przy ul. Mieleńskiej w Pakości. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowych nr 8 i 9, położonych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości i pomieszczenia pełniącego funkcję toalety zlokalizowanego, w budynku, położonym przy ul. Mieleńskiej 5 w Pakości - przeznaczonych do sprzedaży, a także nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mieleńskiej, ul. Rynek 17, ul. Szerokiej 12, ul. Lipowej w Pakości i pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej 45 w Pakości – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.35.7.2015.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 28 grudnia 2015  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 29 grudnia 2015r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Topolowej w Pakości, oznaczonych jako dz. nr 2/32, 2/33, 2/34 oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Łącko gm. Pakość - dz. nr 76/20 oraz w m. Wielowieś gm. Pakość - dz. nr 53/25 i 53/26.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.18.2.2015.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 23 grudnia 2015  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 53/26 o pow. ca 0,3084 ha, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Topolowej w Pakości – dz. nr 2/32, 2/33, 2/34 oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Łącko gm. Pakość – dz. nr 76/20 i Wielowieś gm. Pakość – 53/25, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

sprzedaż drewna na pniu, do pozyskania z 14 drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Jankowie, na działce ewidencyjnej nr 73/6

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg pisemny
nr sprawy: ---------
wartość: ---------
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  10:30
wynik postępowania: Burmistrz Pakości informuje, że drugi przetarg publiczny na „Sprzedaż drewna na pniu, do pozyskania z 14 drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Jankowie, na działce ewidencyjnej nr 73/6” zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert 

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 4/9, dz. nr 4/28 i dz. nr 5/1 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 4/41

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.5.2015.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 5 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę: prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie dz. nr 4/9 o pow. ca 2,3800 ha, dz. nr 4/28 o pow. ca 1,4700, dz. nr 5/1 o pow. ca 0,0240 ha oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 4/41 o pow. ca 7,8832 ha, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonych w m. Giebnia gm. Pakość. 

zamówienie na:

sprzedaż drewna na pniu, do pozyskania z 14 drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Jankowie, na działce ewidencyjnej nr 73/6

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg pisemny
nr sprawy: ---------
wartość: ---------
termin składania ofert: 4 listopada 2015  10:30
wynik postępowania: Informacja o wyniku negatywnym przetargu z powodu braku ofert 

zamówienie na:

„Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2015/2016 na terenie miasta i gminy Pakość”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.10.2015.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 27 października 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2015/2016 na terenie miasta i gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 3 listopada 2015 r. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mieleńskiej, Topolowej w Pakości i w m. Łącko, Wielowieś gm. Pakość i nieruchomości lokalowych położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej 43/1 i przy ul. Szkolnej 45/7– przeznaczonych do sprzedaży, a także nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mieleńskiej, Barcińskiej w Pakości, w m. Węgierce, Kościelec, gm. Pakość oraz salki sportowej położonej przy ul. Szkolnej 44 w Pakości – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.14.6.2015.NF
wartość: --------------------
termin składania ofert: 13 października 2015  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 14 października 2015r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2 oraz nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.8.2015.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 29 września 2015  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 i nr 9, położonych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej położonej w Pakości przy ul. Szkolnej 1/11, przeznaczonej do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Św. Jana 12-14 w Pakości, przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.6.2.2015.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 3 września 2015  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 04 września 2015r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych: położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, przeznaczonych pod zabudowę garażami dz. nr 105/45, dz. nr 105/46, dz. nr 105/47, dz. nr 105/48 i dz. nr 105/49 oraz położonych w m. Giebnia gm. Pakość dz. nr 4/9, dz. nr 4/28 i dz. nr 5/1; sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość: położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 4/41 oraz położonej w Pakości przy ul. 21 Stycznia, oznaczonej jako dz. nr 196/3

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.4.4.2015.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 25 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: 1) nabywcę prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 105/45 o pow. ca 0,0029 ha, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość 2) nabywcę prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 105/46 o pow. ca 0,0028 ha, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póżn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. 21 Stycznia w Pakości, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż osoba dopuszczona do udziału nie przystąpiła do przetargu.  

zamówienie na:

Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości gmina Pakość

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OZO.5543.19.2015
wartość: ---------------
termin składania ofert: 25 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Brak ofert 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół i oddziałów „0” na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2015/2016

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.9.2015.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 20 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na "Dowóz uczniów do szkół i oddziałów "O" na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2015/2016" wyłoniono Wykonawcę: KUJAWY- TRANS Sp. z o.o., ul. Barcińska 14b, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 01 września 2015 r.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej położonej w Pakości przy ul. Szkolnej 49/10 – przeznaczonej do sprzedaży; lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości – przeznaczonego do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Barcińskiej, Rynek w Pakości i w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.5.1.2015.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 10 sierpnia 2015  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 11 sierpnia 2015r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec, gm. Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.6.2015.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 9 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec, gm. Pakość" wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG spółka z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Zamówienia udzielono dnia 22 lipca 2015 r.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.7.2015.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usług pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość" wyłoniono Wykonawcę: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, Oddział Toruń, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń. Zamówienia udzielono dnia 10 lipca 2015 r.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych położonych w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Szerokiej 12, Inowrocławskiej, Topolowej w Pakości i w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.10.5.2015.MM
wartość: ------------------------
termin składania ofert: 17 czerwca 2015  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 18 czerwca 2015r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych położonych: przy ul. 21 Stycznia w Pakości, w m. Rybitwy i Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych położonych: przy ul. Barcińskiej w Pakości oraz w m. Wielowieś, Rycerzewo i Kościelec gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.6.2.2015.NF
wartość: ------------------------
termin składania ofert: 20 maja 2015  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 21 maja 2015r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

zamówienie na:

Dostawę materiałów budowlanych i usług dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej, Przybyszewskiego i Kasprowicza w Pakości- II etap

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: KIO.271.5.2015.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 23 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę 

zamówienie na:

Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.4.2015.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 17 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości" wyłoniono Wykonawcę: Zakład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski, ul. C.K. Norwida 38, 88-100 Inowrocław. Zamówienia udzielono dnia 12 maja 2015 r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »