Przetargi unieważnione z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 20 września 2007  09:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostaje unieważnione, gdyż brak podstaw prawnych do zamieszczenia sprostowania dot. opisu przedmiotu zamówienia w BZP. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2007  09:30
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły , nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, zamawiający unieważnia postępowanie, na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 

zamówienie na:

Usługi transportowe

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 2 maja 2007
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na fakt, iż żaden wykonawca nie złożył oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia na świadczenie usług transportowych, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)