Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2009/2010

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: --------
termin składania ofert: 27 sierpnia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniam przetarg nieograniczony numer ogłoszenia 134861-2009, nr sprawy KO4311/60/09 z dnia 17.08.2009r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2009/2010 w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Unieważnione postępowanie przetargu niograniczonego spowodowane zostało w wyniku protestu firmy HENZAGO z Rudy Śląskiej. 

zamówienie na:

Usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: --------
termin składania ofert: 29 lipca 2009  11:30
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała błędy. 

zamówienie na:

Usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ------
termin składania ofert: 22 lipca 2009  11:30
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż w dniu ogłoszenia przetargu, nie została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 42 ust. 1 uPzp.  

zamówienie na:

Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg niegraniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 14 lipca 2009  09:30
przyczyna unieważnienia: W związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w przedmiocie zamówienia, co skutkuje wzrostem jego wartości, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówien publicznych, unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe. Po wprowadzeniu wymaganych zmian w projekcie budowlanym i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Pakość, Zamawiający podejmie decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu. 

zamówienie na:

Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej do przedsięwzięcia pod nazwą: Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 6 marca 2009  09:30
przyczyna unieważnienia: Powody unieważnienia (uzasadnienie faktyczne i prawne): W dniu 6 marca 2009r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta na realizację w/w zadania od przedsiębiorcy: Agro - Consult Mirosław Orłowski, ul. Siedlecka 10, 85-954 Bydgoszcz, na łączną kwotę brutto w wysokości 597 190,00 zł. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r.Nr 171, poz. 1058) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wartość przedmiotowego zamówienia ustalona została na kwotę netto: 358.811,50 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych 50/100), co stanowi równowartość euro: 92.546,36. Kwota przeznaczona na zadanie stanowi brutto: 437.750,00 zł. Zgodnie z art. 93 ust. 3 uPzp oraz SIWZ dla niniejszego postępowania, o unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)