Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 43) starsze przetargi »zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość okresie od 14.07.2009 do 13.07.2012

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ------
termin składania ofert: 30 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu Ul. Szosa Chełmińska 146 B 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia, gm. Pakość oraz w Pakości na ul. Lipowej.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 26 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż w wyniku przetargu wyłoniono nabywców: „POLBUD – POMORZE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w m. Łącko gm. Pakość - dz. nr 4/82 oraz Firma REMAR Sławomir Markier, z siedzibą Pakością - dz. nr 374/6.  

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg niegraniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 26 czerwca 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza; kwota brutto: 6632447,81 zł. 

zamówienie na:

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957, o pow. ca 0,0515 ha, KW nr 13444; B- tereny mieszkaniowe, stanowiącego własność Gminy Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 16 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957, o pow. ca 0,0515 ha, KW nr 13444; B- tereny mieszkaniowe, stanowiącego własność Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, przeznaczonych do sprzedaży (dot. lokalu użytkowego położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 3). Okres wywieszenia wykazu - 21 dni.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 12 czerwca 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, przeznaczonych do sprzedaży (dot. lokalu użytkowego położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 3), został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 15 czerwca 2009r. 

zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 65/2 w części o pow. 0,7962 ha (pow. ca 1,0000 ha) KW nr 22871, położonej w miejscowości Wielowieś, gm. Pakość.

zamawiający: Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 9 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108), Burmistrz Pakości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 9 czerwca 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, sala nr 17 (I piętro), I publicznego przetargu ustnego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 65/2 położonej w m. Wielowieś gm. Pakość stanowiącej własność Gminy Pakość, wyłoniono dzierżawcę przedmiotowej działki, którym został p. Kazimierz Nieznalski. 

zamówienie na:

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (szczytowych) wraz z kolorystyką elewacji oraz remontu pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości

zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mogileńska 17 w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 9 czerwca 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w dniu wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (szczytowych) wraz z kolorystyką elewacji oraz remontu pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, wybrano ofertę złożoną przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane KOSTKA z siedzibą w Inowrocławiu. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30 czerwca 2009 r. 

zamówienie na:

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Okres wywieszenia wykazu - 21 dni.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 4 czerwca 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 05 czerwca 2009r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej przeznaczonych pod zabudowę garażami oraz nieruchomości lokalowej położonej w Pakości przy ul. Szkolnej 57.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 26 maja 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu, nabywcami poszczególnych nieruchomości zostali: 1.Pan Łukasz Gajewski zam. ul. Mogileńska 39/7, 88-170 Pakość – działka nr 326/85, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto : 1730,00 zł; 2.Pan Żmich Krzysztof, zam. Mogileńska 47/25, 88-170 Pakość - działka nr 326/86, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1730,00 zł; 3.Pan Szymborski Marek, zam. Mogileńska 21/29, 88-170 Pakość - działka nr 326/90, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1730,00 zł; 4.Pani Zaboklicka Lidia, zam. ul. Mogileńska 25/22, 88-170 Pakość - działka nr 326/93, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1730,00 zł; 5.Pan Krzyżański Leszek, zam. ul. Mogileńska 17/7, 88-170 Pakość- działka nr 326/94, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1780,00 zł; 6.Pani Barbara Witkowska, zam. ul. Szkolnej 51/1, 88-170 Pakość – nieruchomość lokalowa nr 8, położona przy ul. Szkolnej 57 w Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 47500,00 zł  

zamówienie na:

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Okres wywieszenia wykazu - 21 dni.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 20 maja 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 21 maja 2009r. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 8 maja 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn.: Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255”, wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajowa 99, w Bydgoszczy (85-717). 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług dla inwestycji pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Wyszyńskiego w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 28 kwietnia 2009  09:30
wynik postępowania: Dnia 15.10.2009r. udzielono zamówienia dodatkowego dotychczasowemu Wykonawcy: Przedsiębiorstwu Budowlano- Montanżowemu „Kamal” Sp. z o.o., ul. Kamienna 74 85-726 Bydgoszcz, dla zamówienia podstawowego pn.:Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług dla inwestycji pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Wyszyńskiego w Pakości". Zamówienie dodatkowe dotyczy dostawy materiałów drogowych t.j.: krawężnika łukowego wklęsłego 12,0 m szarego ( w ilości 161 szt.); kostki K-5 szarej (w ilości 310,61m² ) i dot. części 9 lit. a i b zamówienia podstawowego, umowa natomiast zawarta została na kwotę 15.338,35 zł brutto. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług dla inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Wyszyńskiego w Pakości”, wybrano następujące oferty: numer oferty 1- Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe „Kamal” Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85- 726 Bydgoszcz, numer oferty 2 - Firma „Instalpak” Stanisław Siembab, ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość numer oferty 3 - Firma Handlowo-Transportowa Marian Buzała, Radłowo 69, 88-170 Pakość numer oferty 4 - Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Ludkowo 1” s.c., A.Siembab & K. Gębala, Ludkowo 16, 88-170 Pakość numer oferty 6 - Przedsiębiorstwo Usług i Handlu „Kobra-Trans” Zbigniew Gad, Jankowo 38, 88-170 Pakość, numer oferty 8 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Maxbud II” Beata Mądra, ul. Mieleńska 5, 88-170 Pakość . Umowy z wykoncami na części 8 zamówienia (oprócz części 3 - usługi koparko ładowarką), zostały zawarte w dniu 20 maja 2009r. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 3 958 021 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia jeden zł 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Budowa obwodnicy m. Pakości - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 24 kwietnia 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 3 958 021 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia jeden zł 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: „Budowa obwodnicy m. Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255”, wybrano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń. Umowa z bankiem została zawarta w dniu 07 maja 2009r. 

zamówienie na:

Informacja dotycząca zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali, a także do sprzedaży w drodze przetargu oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 22 kwietnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 23 kwietnia 2009r. 

zamówienie na:

Usługi transportowe.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Usługi transportowe”, wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowo- Budowlano –Komunalne, Ireneusz Reimus, ul. Różana 31, 88-170 Pakość. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30 kwietnia 2009r. 

zamówienie na:

Informacja dotycząca zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali, a także do sprzedaży w drodze przetargu oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 15 kwietnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 16 kwietnia 2009r. 

zamówienie na:

Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w m. Kościelec gm. Pakość.

zamawiający: Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 10 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu, który odbył się w dniu 10 kwietnia 2009r. wyłoniono dzierżawców przedmiotowego terenu, którymi zostali Państwo Teresa i Tomasz Woźniak z Kościelca. Kwota czynszu wynosi: 18,19 zł/rok. Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 20 kwietnia 2009r. na okres 7 dni. 

zamówienie na:

Informacja dot. zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego informacje dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pakosci przy ul. Radłowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 26 marca 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 27 marca 2009r. 

zamówienie na:

Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej do przedsięwzięcia pod nazwą: Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 19 marca 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania na: opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej do przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, wybrano ofertę złożoną przez firmę: Pracownia Architektoniczna „ARUS” Sp. z.o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-095 Bydgoszcz. Umowę zawarto w dniu 03 kwietnia 2009r. 

zamówienie na:

Informacja dot. zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali, a także wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

zamawiający: sprzedający/wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 4 marca 2009
wynik postępowania: W dniu 05 marca 2009r. z tablicy ogłoszeń UM w Pakości zdjęto wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali, a także przeznaczonych do wydzierżawienia. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 43) starsze przetargi »