Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)zamówienie na:

"Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.2.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 8 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. "SZEWBUD" Ryszard Szewczyk, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, za cenę: 1 353 000,00 zł. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Mogileńskiej 17/28 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz nieruchomości gruntowej położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, a także nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błonie w Pakości – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.11.4.2017.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 4 stycznia 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 5 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 88/2, 91/4, 91/5, 91/6 i 66/13.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony i ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.24.8.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 2 stycznia 2018  16:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Ludkowo gm. Pakości, oznaczonych jako dz. nr 88/2, 91/4, 91/5, 91/6 oraz 66/13.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)