Zarządzenie nr 233/09BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 lipca 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 233/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 lipca 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.[1]) postanawia się, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • dokonać zmian w planie wydatków:
  przeniesień na kwotę 39 440,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 23 003 983,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 334 540,35 zł  
  • dochody własne 11 019 976,00 zł
  •  subwencje 5 724 866,00 zł
  • dotacje 3 589 698,35 zł
 •  dochody majątkowe w kwocie 2 669 443,00 zł 
b)      § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 126 552,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 19 975 528,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 728 919,68 zł
  • dotacje 836 215,00 zł
  • obsługa długu 300 466,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 6 151 024,00 zł, 
c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 569 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065 zł 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (109kB) pdf
Załącznik nr 2 (31kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 233/09
Burmistrza Pakości
z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności dokonania przeniesień w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 sierpnia 2009, 13:38:28)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (3 sierpnia 2009, 13:52:08)
Zmieniono: poprawa podwójnie zapisanego nagłówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2276