Zarządzenie nr 240/09BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 20 sierpnia 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie nr 240/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 20 sierpnia 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • dokonać zmian w planie wydatków:
  • przeniesień na kwotę 44 059 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości  23 075 073,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie 20 405 630,35 zł, w tym: 
  • dochody własne 11 019 976,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł
  • dotacje 3 660 788,35 zł 
 • dochody majątkowe w kwocie 2 669 443,00 zł 
§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 197 642,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 046 618,35 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne 9 732 687,68 zł
  • dotacje 836 215,00 zł
  • obsługa długu  300 466,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 6 151 024,00 zł 
§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 569 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065 zł 
d) załącznik Nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Załącznik nr 1 (108kB) pdf
Załącznik nr 2 (31kB) pdf
 
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.  UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 240/09
Burmistrza Pakości
z dnia 20 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności dokonania przeniesień w ramach działów celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe: w dziale 750 - Administracja publiczna na kwotę 39 939 zł w związku z organizacją Dożynek i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Pakości, w dziale 851 - Ochrona zdrowia na kwotę 3 000 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem świetlic opiekuńczo-profilaktycznych oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na kwotę 1 120 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego w Pakości.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 sierpnia 2009, 16:48:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2303