Zarządzenie nr 307/10 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 27 maja 2010w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2009 rok

Zarządzenie nr 307/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 maja 2010


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2009 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2009 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Załącznik nr 1 (71kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146.  
 


 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 307/10
Burmistrza Pakości
z dnia 27 maja 2010 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2009 rok  
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 maja 2010, 13:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2096