Zarządzenie nr 313/10 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 1 czerwca 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 313/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 1 czerwca 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych i organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 10 610,00 zł 
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 13 995,00 zł 
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:    
  • zwiększeń o kwotę 24 605,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:

a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 26 011 021,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 22 644 706,00 zł,
a) dochody własne 13 970 242,00 zł
b) subwencje 5 025 784,00 zł
c) dotacje celowe 3 648 680,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 366 315,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 2 964 136,00 zł
w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 2 631 136,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku 402 179,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego zarządzenia,
 
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 37 587 920,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 21 239 648,00 zł, 
a) wydatki jednostek budżetowych 16 267 459,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 807 210,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 460 249,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące 914 562,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 943 990,00 zł
d) obsługa długu 113 637,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 16 348 272,00 zł,
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 348 272,00 zł w tym na:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 10 621 212,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

c) Deficyt budżetu w kwocie 11 576 899,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu :

a) kredytów w kwocie 9 392 289,00 zł,
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 184 610,00 zł.
 
d)   załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok określono w załączniku Nr 1, 2 oraz  3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
Załącznik nr 1 (98kB) pdf
Załącznik nr 2 (104kB) pdf
Załącznik nr 3 (139kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146.

 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 313/10
Burmistrza Pakości
z dnia 1 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2010r. wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:
 • zwiększenie planu dotacji w dziale 751 Urzędy naczelnych i organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 10 610,00 zł, zgodnie  z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-12/10 z dnia 13 maja 2010r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r., 
 • zwiększenie planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 13 995,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34-14/10 z dnia  21 maja 2010r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – rezerwa celowa cz.83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2010r., 
 • korekta w planie wydatków w ramach rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, paragrafu 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; w związku z otrzymaną dotacją celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw błędnie naniesiono plan w uchwale Nr XXX/272/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r. Rady Miejskiej w Pakości na kwotę 6 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Pakości, ww. kwotę należało wprowadzić do planu wydatków Zespołu Placówek w Kościelcu. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 czerwca 2010, 14:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511