Zarządzenie nr 332/10BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 26 lipca 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 332/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 lipca 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240[2]) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji otrzymanej z funduszu celowego w dziale 020 Leśnictwo na kwotę  15 000,00 zł 
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 7 858,00 zł 
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 4 960,00 zł 
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 24 200,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,


 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:    
  • zwiększeń na kwotę 52 018,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 32 700,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 28 800 529,37 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 061 902,37 zł,
  a) dochody własne 14 203 172,00 zł
  b) subwencje 5 025 784,00 zł
  c) dotacje celowe 3 832 946,37 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 5 738 627,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 335 725,00 zł
  w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 402 902,00 zł”
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 37 193 195,37 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 21 600 067,37 zł, 
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 403 799,65 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 794 788,14 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 609 011,51 zł
  b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 877,72 zł
  d) obsługa długu 113 637,00 zł
  e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 154 787,00 zł   
 2. wydatki majątkowe w wysokości  15 593 128,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 593 128,00 zł 
  w tym na:
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,  10 621 212,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 8 392 666,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 5 152 978,00 zł    
 • pożyczek w kwocie 760 000,00 zł      
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  2 479 688,00 zł   
d)   załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (104kB) pdf
Załącznik nr 2 (117kB) pdf
Załącznik nr 3 (150kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 oraz Nr 123, poz. 835.


 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 332/10
Burmistrza Pakości
z dnia 26 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2010r. wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:
 • zwiększenia planu w dziale 020 Leśnictwo na kwotę 15 000,00 zł zgodnie z umową dotacji Nr DB10038/OP-11 z dnia 22.06.2010r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie miasta i gminy Pakość”, 
 • w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie na kwotę 32 600,00 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania prac związanych ze zmianą nawierzchni ulicy Leszczyńskiego oraz innych prac na terenie miasta i gminy, 
 • zwiększenie planu w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 7 858,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010  z dnia 7 lipca  2010r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1040), tj. polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie gminy, w tym: aktualizację przekazanych zgodnie z art. 7 ust. 6 danych z wykazu gospodarstw rolnych, zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego, delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych, nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, nadzorowanie prac spisowych oraz  popularyzację spisu rolnego, 
 • zwiększenie planu w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 4 960,00 zł, zgodnie  z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20 lipca  2010r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2010 rok, 
 • zwiększenie planu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 24 200,00 zł, zgodnie  z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-65-19/10 z dnia 1 lipca  2010r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2010r., 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienie na kwotę 100,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, w związku z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci w okresie wakacyjnym. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 sierpnia 2010, 10:36:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1507