Zarządzenie nr 370/10 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 15 listopada 2010w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Zarządzenie nr 370/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 listopada 2010


w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Na  podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:
 
§ 1.  Przekazać jednostkom budżetowym informację o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie budżetu Gminy Pakość na 2011 rok, w szczegółowości dział, rozdział, paragraf:
 1. Gimnazjum w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
 2. Szkoła Podstawowa w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia, 
 3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia, 
 4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do niniejszego zarządzenia, 
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
 6. Urząd Miejski w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 12 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Kierownicy wymienionych w § 1 jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowo-rzeczowych w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.
 
§ 3. Projekty planów finansowo-rzeczowych należy przekazać Burmistrzowi Pakości w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (97kB) pdf
Załącznik nr 2 (126kB) pdf
Załącznik nr 3 (97kB) pdf
Załącznik nr 4 (134kB) pdf
Załącznik nr 5 (94kB) pdf
Załącznik nr 6 (126kB) pdf
Załącznik nr 7 (91kB) pdf
Załącznik nr 8 (105kB) pdf
Załącznik nr 9 (93kB) pdf
Załącznik nr 10 (132kB) pdf  
Załącznik nr 11 (164kB) pdf
Załącznik nr 12 (241kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 370/10
Burmistrza Pakości
z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok  
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonej w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2010, 08:45:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2406