Zarządzenie nr 369/10BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 15 listopada 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 369/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 listopada 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.[1]), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[2]) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 100 089,00 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 17 790,00 zł 
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 688,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:   
  • zwiększeń na kwotę 118 567,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 9 604,06 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 29 742 498,04 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 639 957,04 zł,
  a) dochody własne 14 298 232,00 zł
  b) subwencje 5 025 784,00 zł
  c) dotacje celowe 4 315 941,04 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 102 541,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 661 725,00 zł
  w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 440 816,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 37 047 234,04 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 200 628,04 zł, 
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 612 852,29 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 460 565,78 zł                    
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 152 286,51 zł
  b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 349 382,08 zł
  d) obsługa długu 113 637,00 zł
  e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł   
 2. wydatki majątkowe w wysokości  14 846 606,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 846 606,00 zł                 
  w tym na:
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,  9 021 212,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  c) Deficyt budżetu w kwocie 7 304 736,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
  kredytów w kwocie 4 759 048,00 zł   
  pożyczek w kwocie 392 000,00 zł       
  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 153 688,00 zł  
  d) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Załącznik nr 1 (102kB) pdf
Załącznik nr 2 (127kB) pdf
Załącznik nr 3 (168kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 369/10
Burmistrza Pakości
z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2010r. wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:
 • zwiększenie planu w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100 089,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-121/10 z dnia 3 listopada 2010r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prze producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2010r., 
 • w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie na kwotę 17 790,00 zł, zgodnie z otrzymana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-39/10 z dnia 12 listopada 2010r., z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych 2010 (I i II tura głosowania); przeniesienie na kwotę 146,06 zł, w związku z zapewnieniem środków na podróże służbowe, związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzowi prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r., 
 • przeniesienie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 2 300,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej pod względem gotowości bojowej, 
 • przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie  na kwotę 6 558,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz na szkolenia nauczycieli oraz pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości w związku z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, 
 • zwiększenie planu w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 688,00 zł, zgodnie  z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-119/10 z dnia 28 października 2010r. z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rafy Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889), 
 • przeniesienie w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 600,00 zł, zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, w związku z organizacją imprezy andrzejkowej dla uczestników projektu „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 listopada 2010, 14:34:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2086