Zarządzenie nr 11/10 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 grudnia 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 11/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 257 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:    
  • przeniesień na kwotę 33 882,01 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 nie ulega zmianie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 29 811 225,04 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 708 684,04 zł,
  a) dochody własne 14 346 709,00 zł
  b) subwencje 5 025 784,00 zł
  c) dotacje celowe 4 336 191,04 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 102 541,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 661 725,00 zł
  w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 439 355,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 461,00 zł ” 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 35 815 961,04 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 288 384,04 zł, 
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 687 828,29 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 456 183,78 zł               
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 231 644,51 zł
  b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 362 162,08 zł
  d) obsługa długu 113 637,00 zł
  e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł   
 2. wydatki majątkowe w wysokości 13 527 577,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 527 577,00 zł                 
  w tym na:
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 9 021 212,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 6 004 736,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 3 459 048,00 zł    
 • pożyczek w kwocie 392 000,00 zł      
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 153 688,00 zł 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Załącznik nr 1 (141kB) pdf
Załącznik nr 2 (168kB) pdf
   
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020  
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 11/10
Burmistrza Pakości
z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2010r. wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez:
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  przeniesienie na kwotę 9 100,00 zł w związku z koniecznością dokonania wpłat za media na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz zakupu opału w celu ogrzania lokali mieszkalnych, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 2 450,01 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów energii, zakupu tonerów, 
 • w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie na kwotę 800,00 zł, w związku z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 282,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów energii, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 3 450,00 zł, w związku koniecznością zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 15 800,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów energii, 
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł, w związku z wykonaniem niezbędnych usług w świetlicy w Rycerzewku.  
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 13:58:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2085