Zarządzenie nr 58/2011BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 8 sierpnia 2011w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 58/2011
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 sierpnia 2011


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wyznaczyć w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, następujące miejsca na terenie gminy Pakość:
  • słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości, 
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości, 
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.  
 
Burmistrz Pakości 
Wiesław Kończal


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 sierpnia 2011, 09:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2237