Zarządzenie nr 60/2011BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 sierpnia 2011w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie nr 60/2011
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 sierpnia 2011


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 6 ust.3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r.  ( M.P. Nr 63 poz. 601) w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanowić Pana Jacka Malinowskiego – informatyka w Urzędzie Miejskim w Pakości, koordynatorem gminnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień  9 października 2011 r.

§ 2. Do zadań koordynatora gminnego należy w szczególności szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Pakość oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 sierpnia 2011, 09:55:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2138