Zarządzenie nr 183/2012BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 26 października 2012zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Zarządzenie nr 183/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 października 2012


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 117 271,00 zł,
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 36 766,00 zł,
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę  6 900,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 160 937,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę 414 261,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 32 789 402,50 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 25 973 698,50 zł
  a) dochody własne 15 619 637,00 zł;
  b) subwencje 5 627 457,00 zł; 
  c) dotacje celowe 4 726 604,50  zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 206 464,50 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 815 704,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 893 416,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5 754 794,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270000,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2012 rok w wysokości 36 324 451,24 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 25 255 204,50 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 18 840 438,00 zł;
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 228 433,54 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 612 004,46 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące 1 005 084,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 716 969,63 zł;
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  225 671,87 zł;
  e) obsługa długu 467 041,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 11 069 246,74 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 069 246,74 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 790 292,74 zł”.
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 3 535 048,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 3 122 872,74 zł;    
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 325 000,00 zł;
 • wolnych środków w kwocie 87 176,00 zł;
d) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2012r.” na kwotę 11 069 246,74 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2012r.” na kwotę 11 069 246,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

e) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
         
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
Załącznik nr 1 (100kB) pdf
Załącznik nr 1a (109kB) pdf
Załącznik nr 2 (112kB) pdf
Załącznik nr 3 (126kB) pdf
Załącznik nr 4 (95kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 183/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 26 października 2012r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2012r. wynika z konieczności wprowadzenia zmian:
w planie dochodów i wydatków:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 117 271,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiej WFB.I.3120.76.2012 z dnia 22 października 2012r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2012r.,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 36 766,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.) – rez. celowa cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2012r., 
 • dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 6 900,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.75.2012/19 z dnia 19 października 2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2012r. 
w planie wydatków:
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 4 660,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na artykuły biurowe, koszty związane z serwisem i przeglądem kotłowni CO, wywozem nieczystości stałych,
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie na kwotę 409 601,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 listopada 2012, 10:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1853