Zarządzenie nr 350/2014BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 11 sierpnia 2014w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. w ramach programu „Wyprawka szkolna"

Zarządzenie nr 350/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 11 sierpnia 2014


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. w ramach programu „Wyprawka szkolna"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. w ramach programu „Wyprawka szkolna" upływa 10 września 2014 r.

§ 2. Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

§ 3. W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.
Wniosek o wyprawkę mogą składać nie tylko opiekunowie prawni, ale także pełnoletni uczniowie.
Wówczas faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę (czyli np. tego pełnoletniego ucznia)
Ponadto zgodnie z paragrafem 8 ust 6. Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 29 lipca 2014 poz. 1024) uczniowie mogą dostarczyć jako dowód:
 1. Fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia/rodzica/prawnego opiekuna (w zależności od wnioskodawcy):
 2. Rachunek.
 3. Paragon.
 4. Oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (w przypadku określonym w Rozporządzeniu).
 5. Ponadto w przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników TYLKO w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".
 6. Potwierdzenie zakupu w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów wystawione przez podmiot, który dokonał zakupu - na podstawie faktury VAT i listy uczniów.
  Takie potwierdzenie zakupu ma zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 sierpnia 2014, 10:24:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1320