Zarządzenie nr 342/2014BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 lipca 2014Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Zarządzenie nr 342/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 lipca 2014


Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 56 215,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 56 215,16 zł, 
  • przeniesień na kwotę 300,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 32 250 730,16 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 27 872 233,16 zł
  a) dochody własne 17 318 606,42 zł,
  b) subwencje 5 829 760,00 zł, 
  c) dotacje celowe 4 723 866,74 zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 300 530,57 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 4 378 497,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 675 297,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł    
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 653 200,00 zł,      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2014 rok w wysokości 32 743 375,16 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 242 617,16 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 119 176,42 zł,
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 488 347,26 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 630 829,16 zł,  
  b) dotacje na zadania bieżące  1 174 121,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 287 699,43 zł,  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  326 620,31 zł,
  e) obsługa długu  335 000,00 zł, 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  5 500 758,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500 758,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 788 911,00 zł,
  dotacje na zadania majątkowe – 60 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
3) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 492 645,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie;
 
4)  Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  
                                                   
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

   
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379.  
 
Załącznik nr 1 (136kB) pdf
Załącznik nr 1a (110kB) pdf  
Załącznik nr 2 (143kB) pdf
Załącznik nr 3 (105kB) pdf
 


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 342/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 10 lipca 2014r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2014r. wynika z:
 • otrzymania dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 7 326,16 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2014/19 z dnia 9 lipca 2014r. z przeznaczeniem na wypłatę  zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2014 rok, na kwotę 48 889,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2014/19 z dnia 8 lipca 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2014r., 
 • przeniesienie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 sierpnia 2014, 10:54:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265