Zarządzenie nr 354/2014BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 25 sierpnia 2014w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 354/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 sierpnia 2014


w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Zapewnia się w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych na kadencję 2014 - 2018, z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie:
a) urzędowych obwieszczeń wyborczych, następujące miejsca na terenie gminy Pakość:
  • tablica informacyjna przy ul. Barcińskiej w Pakości usytuowana w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, 
  • tablica informacyjna przy ul. Mogileńskiej w Pakości usytuowana w pobliżu Klubu „Jubilat” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
  • tablice informacyjne usytuowane w sołectwach z terenu gminy Pakość, 
b) plakatów wszystkich komitetów wyborczych, następujące miejsca na terenie gminy Pakość:
  • słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości, 
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości, 
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości. 
§ 2. Każdemu komitetowi wyborczemu wyznacza się do dyspozycji na umieszczenie swoich materiałów wyborczych na słupach informacyjnych, o których mowa w § 1 pkt a,  powierzchnię wynikającą z ilorazu:
  • 10,19 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  • 8,22 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości, 
  • 8,17 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości. 
§ 3. Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze lub urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Pakości ds. wyborów – urzędnikowi wyborczemu.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości, a także poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Pakość.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r., poz. 179, 180 i 1072.  

 


UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Burmistrz niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewnia na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podaje wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 sierpnia 2014, 09:37:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1542