Zarządzenie nr 75/2015BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 września 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 75/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 września 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 1. przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 258,23 zł,
 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
  a) zwiększenie o kwotę 2 258,23 zł,
  b) przeniesienie na kwotę 1 278,37 zł,
 3. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 31 912 039,75, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 28 291 931,75 zł
  a) dochody własne 17 405 082,88 zł,
  b) subwencje 6 048 956,00 zł,
  c) dotacje celowe 4 837 892,87 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 33 227,44 zł;     
  2) dochody majątkowe w kwocie 3 620 108,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 800 507,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 651 757,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł    
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 4. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 32 761 337,89 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 28 014 075,33 zł:
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 574 164,76 zł, 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 665 585,63 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 908 579,13 zł,   
  b) dotacje na zadania bieżące  1 183 748,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 844 162,33 zł,  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
  e) obsługa długu  412 000,00 zł,
  2) wydatki majątkowe w wysokości  4 747 262,56 zł:
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 597 262,56 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 512 940,00 zł,
  b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 150 000,00 zł.”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 849 298,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,
 6. załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Załącznik nr 1 (62kB) pdf
Załącznik nr 1a (156kB) pdf
Załącznik nr 2 (76kB) pdf
Załącznik nr 3 (115kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienione j ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379,  1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1117, 1130 i 1190.  
 
 
   
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 9 września 2015r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok 
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. wynika z konieczności wprowadzenia zwiększenia planu w związku z otrzymaną dotacją zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego   nr WFB.I.3120.3.49.2015/19 z dnia 4 sierpnia 2015r. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 258,23 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015r, ponadto przeniesiono środki między paragrafami wydatków w celu rozliczenia kosztów przeprowadzonego referendum.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 września 2015, 10:48:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606