Zarządzenie nr 86/2015BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 21 października 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 86/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 października 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.  o  finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

1) Przyjąć środki dotacji celowej:
 • w dziale 751 Urzędy naczelnych organóo władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 14 740,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
a) zwiększeń o kwotę 14 740,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
3)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 215 545,10, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 28 569 254,49 zł
  a) dochody własne 17 426 496,51 zł,
  b) subwencje 6 048 956,00 zł,
  c) dotacje celowe 5 093 801,98 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 33 227,44 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 646 290,61,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 815 556,61 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 651 757,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł 
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 61 133,00 zł,”   
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 33 064 843,24 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 28 220 280,68 zł:
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 654 546,15 zł,   
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 679 335,63 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 975 210,52 zł,  
  b) dotacje na zadania bieżące  1 175 748,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 977 986,29 zł, 
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
  e) obsługa długu  412 000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości  4 844 562,56 zł:
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 446 562,56 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3– 2 512 940,00 zł,
  b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 398 000,00 zł.”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 849 298,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,
 
6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
                    
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (67kB) pdf
Załącznik nr 1a (157kB) pdf
Załącznik nr 2 (66kB) pdf
Załącznik nr 3 (115kB) pdf

BURMISTRZ
Wiesław Kończal
 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U.z 2015r. poz. 1045,
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189,1190, 1269, 1358 i 1513.  
 

   
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 86/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 21 października 2015r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok 
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. wynika z konieczności wprowadzenia zmian w związku z otrzymaną  dotacją  celową zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-580-3/15 z 16 października 2015r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 
BURMISTRZ  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2015, 08:28:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503