Zarządzenie nr 361/2018Burmistrza Pakościz dnia 5 września 2018w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Zarządzenie nr 361/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 5 września 2018


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.[1]) w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Pakość, Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Pakości.

§   3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
   
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal
 

Załącznik (36kB) pdf  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 361/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 5 września 2018r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2019 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 września 2018, 14:17:59)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (10 września 2018, 14:18:58)
Zmieniono: Publikacja załącznika do zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 370