Zarządzenie nr 378/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 października 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 378/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 października 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r. oraz uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadzenia zmian planu dochodów budżetowych:
a) zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji celowych w dziale:
010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 94 270,12 zł,
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 44 807,00 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 14 062,00 zł,
854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 890,00 zł
855 Rodzina na kwotę 930,00 zł,
b) zmniejszenie w związku z otrzymaną decyzją w dziale:
750 Administracja publiczna o kwotę 6 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 148 359,12 zł,
przeniesienie na kwotę 23 908,67 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 42 619 186,60 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38 440 277,37 zł, w tym:
a) dochody własne 19 232 590,37 zł,
b) subwencje 6 321 341,00 zł,
c) dotacje celowe 12 886 346,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 101 152,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 4 178 909,23 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 3 558 909,23 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 330 995,00 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 47 198 457,66 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 391 500,73 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 671 571,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 997 781,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 673 790,07 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 925 914,43 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120 914,70 zł,
e) obsługa długu 267 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 806 956,93 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 687 956,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 291 706,34 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 579 271,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 413 496,44 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (506kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 378/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 29 października 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2018r., wynika z konieczności:
zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją:
- Nr WFB.I.3120.3.63.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018r. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 94 270,12 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2018 r., w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 890,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- Nr WFB.I.3120.3.64.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2018r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 14 062,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r. – rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2018 r., w dziale 855 Rodzina na kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061),
- Nr DBD-804-12/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24 październik 2018r. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 44 807,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., zmniejszenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją:
- Nr WFB.I.3120.3.61.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018r. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 6 600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku.

dokonania przeniesień w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 19 260,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań pracowników i zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Pakości oraz na przeprowadzenie remontu w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 4 648,67 zł w związku z rozliczeniem wydatków na zadania zlecone.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (4 listopada 2018, 23:45:00)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 listopada 2018, 08:39:04)
Zmieniono: publikacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 332