Zarządzenie nr 2/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 grudnia 2018w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 2/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 grudnia 2018


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.2)), w związku z § 14 pkt 1 ppkt c uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. i załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zmienionym uchwałą Nr XXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r. oraz uchwałą Nr XXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/319/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/332/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXIII/349/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2018 roku kredyt długoterminowy w wysokości 162 235,11 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 11/100), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2030r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu (114kB) pdfUZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na spłatę
kolejnej transzy wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,a do jego zadań należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 162 235,11 zł.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2018, 15:43:01)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (28 grudnia 2018, 20:05:50)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338