Zarządzenie nr 9/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 9/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r., uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. oraz uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) przeniesienie w planie wydatków budżetowych na kwotę 34 430,66 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 42 308 721,49 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38 569 066,38 zł, w tym:
a) dochody własne 19 214 895,53 zł,
b) subwencje 6 321 341,00 zł,
c) dotacje celowe 13 032 829,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 126 322,35 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 739 655,11 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 437 764,89 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 3 281 890,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 053 975,99 zł,”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 47 050 227,66 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 525 454,73 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 629 295,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 917 211,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 712 083,70 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 475 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 032 144,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120 914,70 zł,
e) obsługa długu 267 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 524 772,93 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 405 772,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 603 307,17 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”

4) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 741 506,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 413 496,44 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 028 009,73 zł,

5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Załączniki (433kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 9/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 28 grudnia 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pakość na 2018r., wynika z konieczności przeniesienia:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 31 735,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie wychowania przedszkolnego realizowanego przez sąsiednie gminy, z którego korzystają dzieci z terenu gminy Pakość, na pokrycie kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń, zasiłku chorobowego, na wydatki związane z realizowaniem zadań objętym kształceniem specjalnym,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1,66 zł w związku z rozliczeniem dotacji z Programu Osłonowego "Przeciw przemocy - Rozwój działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pakość",
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 2 694,00 zł w związku z rozliczeniem zadań zleconych.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2019, 10:38:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321