Zarządzenie nr 331/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 marca 2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych"

Zarządzenie nr 331/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 marca 2022


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych"


ZARZĄDZENIE Nr 331/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 marca 2022 r.
 
w sprawie powołania „komisji przetargowej” do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu osiedla     ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”
 
Na podstawie art. 53 ust. 2 i ust. 3 , art. 54 oraz art. 55 ust. 1- 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§  1
Powołać „komisję przetargową” do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, w następującym składzie:
1)       Joanna Zemełka - przewodnicząca
2)       Radosław Dąbrowski - zastępca
3)       Honorata Kawka - członek
4)       Magdalena Gromek - sekretarz

 
§  2
„Komisja przetargowa”:
1. Przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym na wykonanie ww. zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
2. Komisja przetargowa dokona:
1)    oceny, czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2)    badania ofert;
3)    oceny ofert.
3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawi Kierownikowi Zamawiającemu wyniki oceny ofert, propozycje wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
 
§ 3
„Komisja przetargowa” będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
  1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
  2. Komisja zakończy pracę związaną z przeprowadzeniem postępowania dot. powyższego zadania z dniem podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
  3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, który podpisują wszyscy jej członkowie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
       
 
                                                                                                          Burmistrz Pakości
                                                                                                             Zygmunt Groń
 
 

 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 331/2022 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2022 r.
 
               Na podstawie art. 53 ust. 2 i ust. 3 , art. 54 oraz art. 55 ust. 1- 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zostaje powołana „komisja przetargowa” do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”.
Komisja zakończy pracę w momencie udzielenia zamówienia i podpisania umowy.
 
 
Burmistrz Pakości
 
                                                                                             Zygmunt Groń
 
 
 
 
  Załącznik_regulamin (460kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Gromek (30 marca 2022, 10:40:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (28 kwietnia 2022, 09:42:23)
Zmieniono: Dodano załącznik do zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29