Zarządzenie nr 333/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 marca 2022w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2021r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Zarządzenie nr 333/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 marca 2022


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2021r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2021 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Dochody budżetu gminy w 2021r. wykonano w wysokości 53 361 210,29 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 49 296 754,54 zł, w tym:
a) dochody własne 22 827 999,85 zł,
b) subwencje 9 813 439,00 zł,
c) dotacje celowe 16 655 315,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 36 186,96 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 4 064 455,75 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 678 713,61 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 29 168,57 zł, c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 590,04 zł, d) dotacje celowe na inwestycje 3 355 983,53 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 438 531,82 zł. Wydatki budżetu gminy w 2021r. zrealizowano w wysokości 49 119 147,28 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 45 152 608,86 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 737 323,44 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 145 333,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 591 990,12 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 923 995,45 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 274 510,61 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 57 374,05 zł,
e) obsługa długu 159 405,31 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 966 538,42 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 806 300,92 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 228 664,19 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 160 237,50 zł. Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 4 242 063,01 zł.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2021r. Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (20999kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Uchwała Nr 5/S/2022 RIO Bydgoszcz ws. wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Pakość (145kB) pdf


UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021r. przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych gminy Pakość. Dołączono również szczegółową informację o zmianie stanu mienia komunalnego gminy Pakość. Sprawozdanie zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 kwietnia 2022, 07:39:16)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (21 kwietnia 2022, 10:41:23)
Zmieniono: Publikacja: Uchwały Nr 5/S/2022 RIO Bydgoszcz wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 51