Zarządzenie nr 340/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 21 kwietnia 2022w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Zarządzenie nr 340/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 kwietnia 2022


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559  z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.), oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)
 
zarządzam, co następuje:
 
§  1
Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości w składzie:
 1. Agnieszka Chlebicka – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący Komisji,
 2. Róża Sielecka – przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Michał Krusiński – przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Agnieszka Molenda – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Zbigniew Blinkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Melania Kranc – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Wioletta Grudzińska – przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
 8. Kamila Błaszczyk – przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
 9. Joanna Krauze – przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
 10. Marta Maj – przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
 11. Irena Podlaszewska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
§  2
Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 
§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 340/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
 
Burmistrz Pakości zarządzeniem Nr 332/2022 z dnia 29 marca 2022 r. ogłosił konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość.
W związku z powyższym zgodnie z art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.) zaistniała konieczność powołania komisji konkursowej w składzie:
1) po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) po dwóch przedstawicieli:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.  

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 kwietnia 2022, 07:49:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28