Zarządzenie nr 349/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 maja 2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2022 r. do 13.07.2025 r."

Zarządzenie nr 349/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 maja 2022


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2022 r. do 13.07.2025 r."


Na podstawie art. 53 ust. 2 i ust. 3, art. 54 oraz art. 55 ust. 1- 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§  1
Powołać komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w następującym składzie:
  1. Sylwia Rygielska - przewodnicząca
  2. Andrzej Pacholski - zastępca
  3. Honorata Kawka - członek
  4. Magdalena Gromek - sekretarz
§  2
Komisja przetargowa:
1. Przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym na wykonanie ww. zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
2. Komisja przetargowa dokona:
1) oceny, czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2) badania ofert;
3) oceny ofert.
3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawi Kierownikowi Zamawiającemu wyniki oceny ofert, propozycje wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
 
§ 3
Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja zakończy pracę związaną z przeprowadzeniem postępowania dot. powyższego zadania z dniem podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, który podpisują wszyscy jej członkowie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
       
 
                                                                                                          Burmistrz Pakości 
                                                                                                             Zygmunt Groń
 
 
 

 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 349/2022 Burmistrza Pakości z dnia 10 maja 2022 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 2 i ust. 3, art. 54 oraz art. 55 ust. 1- 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zostaje powołana „komisja przetargowa” do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2022 r. do 13.07.2025 r.”
Komisja zakończy pracę w momencie udzielenia zamówienia i podpisania umowy.


metryczka


Opublikował: Magdalena Gromek (17 maja 2022, 12:11:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (13 czerwca 2022, 11:56:06)
Zmieniono: Poprawienie omyłki zamiast do 14.07.2025 r. zmienia się na do 13.07.2025 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61