Zarządzenie nr 352/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 16 maja 2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Zarządzenie nr 352/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 16 maja 2022


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 194 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późm.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2021 rok Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.
 
§ 2. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2021 rok Biblioteki Publicznej w Pakości.
 
§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
 
§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2, obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 194 z późn.zm.), zgodnie z którym roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, co wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późn.zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości zatwierdza sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.  
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 maja 2022, 07:32:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20