Zarządzenie nr 353/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 18 maja 2022zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Zarządzenie nr 353/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 maja 2022


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie z tytułu:
a) wprowadzenia środków dotacji celowej w dziale: 852 Pomoc społeczna na kwotę 110 500,00 zł, 855 Rodzina na kwotę 124 126,00 zł,
b) wprowadzenia środków Funduszu Pomocy w kwocie 122 636,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 357 262,04 zł, przeniesienie na kwotę 46 309,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 43 553 710,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 42 600 280,70 zł, w tym:
a) dochody własne 23 968 862,97 zł,
b) subwencje 7 698 071,00 zł,
c) dotacje celowe 10 933 346,73 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 953 430,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody z tytułu dotacji i środków na 373 430,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 373 430,00 zł, "

4) § 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 53 247 775,13 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 43 957 282,36 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 30 665 779,75 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 786 019,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 879 759,90 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 251 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 904 287,55 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,
e) obsługa długu 698 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 290 492,77 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 203 492,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 351 912,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 9 694 064,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 322 047,07 zł, wolnymi, środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 372 017,36 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

8) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1953kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 1 368,04 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.43.2022 z dnia 18 maja 2022r., są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. ustawy, należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w miesiącu kwiecień 2022 roku,
w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę umów zleceń,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 103 760,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.38.2022 z dnia 16 maja 2022r., są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 16 848,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych realizowanych w kwietniu 2022r. związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, są to środki Funduszu Pomocy przyjmowane na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości,
w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie na kwotę 3 500,00 zł, z przeznaczeniem za zakupy w świetlicach socjoterapeutycznych,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 13 300,00, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 10 maja 2022r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 97 200,00 zł w dziale 852 i 124 126,00 zł w dziale 855, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022r., w dziale 852 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 natomiast w dziale 855 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, część II za okres styczeń – maj 2022r.,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 660,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.37.2022 z dnia 13 maja 2022r., są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki, przeniesienie o kwotę 2 700,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
w dziale 855 Rodzina, przeniesienie na kwotę 109,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 maja 2022, 08:48:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 21