Zarządzenie nr 362/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 czerwca 2022zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Zarządzenie nr 362/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 czerwca 2022


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie z tytułu:
a) wprowadzenia środków dotacji celowej w dziale:
801 Oświata i wychowanie na kwotę 38 593,88 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 170 500,00 zł,
b) wprowadzenia środków Funduszu Pomocy w kwocie 103 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 312 774,88 zł,
przeniesienie na kwotę 37 962,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 45 348 606,90 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 42 973 222,31 zł, w tym:
a) dochody własne 24 104 723,47 zł,
b) subwencje 7 698 071,00 zł,
c) dotacje celowe 11 170 427,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 375 384,59 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody z tytułu dotacji i środków na 1 795 384,59 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł.”

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 56 331 582,28 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 335 123,97 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 30 850 380,36 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 785 228,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 065 151,39 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 261 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 087 528,55 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,
e) obsługa długu 698 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 996 458,31 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 909 458,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 351 912,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 10 982 975,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 322 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 7 660 928,31 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

8) załącznik "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

9) załącznik "Fundusz sołecki”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (2482kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 102 970,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.65.2022 z dnia 9 czerwca 2022r., są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 38 593,88 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 711,00, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2022 z dnia 10 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 170 500,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 9 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007),
w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 10 100,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy Pakość,
w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 9 478,40 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności gminy oraz przeliczeniem zadań zleconych,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 12 384,00 zł, w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na zakup peletu,
w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie na kwotę 3 250,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach realizacji Programu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi,
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 2 750,00 zł, w planie wydatków funduszu sołectwa Kościelec, z przeznaczeniem na organizację festynu w ramach przedsięwzięcia „Integracja i aktywizacja mieszkańców”, zmiana planu wydatków nie powoduje zmiany przedsięwzięć, w planie wydatków funduszu sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdal z przeznaczeniem na organizację festynu w ramach przedsięwzięcia „Integracja i aktywizacja mieszkańców”, zmiana planu wydatków nie powoduje zmiany przedsięwzięć.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 czerwca 2022, 08:18:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30