Zarządzenie nr 222/06BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 maja 2006w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zarządzenie nr 222/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 maja 2006


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ) postanawia się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok, wprowadzić następujące zmiany:

  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna
    na kwotę 54 700 zł
  • zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

  • po stronie dochodów 15 788 242 zł
  • po stronie wydatków 18 289 492 zł
  • deficyt 2 501 250 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (57kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 222/06
Burmistrza Pakości
z dnia 24 maja 2006r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zmiany przedmiotowego zarządzenia wynikają z przyjęcia dotacji celowej decyzją Nr WFB.I.3011-12/06 z dnia 11 maja 2006r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póżn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:57:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2695