Zarządzenie nr 233/06BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 lipca 2006w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2006r.

Zarządzenie nr 233/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 lipca 2006


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2006r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2006r.
w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 233/06
Burmistrza Pakości
z dnia 28 lipca 2006r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2006r.

Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. 

 

Załącznik NR 1

do Zarządzenia Nr 233/06
Burmistrza Pakości
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2006 roku.

Budżet Gminy Pakość na rok 2006 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/197/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku.

W uchwale budżetowej określono:

prognozowane dochody na kwotę: 15 843 161 zł
w tym:

 • dochody własne 8 763 081 zł
 • subwencja 3 840 280 zł
 • dotacje 3 239 800 zł
 • planowane wydatki na kwotę: 17 452 669 zł
 • planowany deficyt: 1 609 508 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w II kwartale 2006 roku

prognozowane dochody wynoszą: 15 914 730 zł
w tym:

 • dochody własne 8 721 577 zł
 • subwencja 3 943 962 zł
 • dotacje 3 249 191 zł

planowane wydatki wynoszą: 18 415 980 zł

planowany deficyt wynosi: 2 501 250 zł

Planowany deficyt planuje się pokryć ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków nadwyżki budżetowej.

Wykonanie budżetu za II kwartał przedstawia się jn.:

dochody zrealizowano na kwotę 8 199 950,64 zł
w tym:

 • dochody własne 4 187 235,66 zł
 • subwencja 2 404 700,00 zł
 • dotacje 1 608 014,98 zł

wydatki zrealizowano na kwotę 8 371 057,91 zł
w tym:

 • wydatki bieżące 7 629 861,90 zł
 • dotacje z budżetu gminy 321 507,02 zł
  dla:
  • Ośrodka Kultury i Turystyki 198 000,00 zł
  • Biblioteka w Pakości 48 000,00 zł
  • Miejsko Gminnego LZS 22 500,00 zł
  • Klubu Sportowego Notecianka 30 000,00 zł
  • MUKS “Sokół” 17 000,00 zł
  • Przedszkole Niepubliczne 6 007,02 zł
   • wydatki majątkowe 419 688,99 zł

wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 171 107,27 zł który został pokryty ze środków pożyczki WFOŚiGW oraz ze środków nadwyżki z lat ubiegłych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:20:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3204