Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 161/7, 161/6, 161/9, 161/2 w obrębie Rybitwy, gm. Pakość


KIO.6220.11.2020.PG                                                             Pakość, dnia 2 lutego 2022 r.
                                                                                    

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Pana xxxxxx xxxxxx, pełnomocnika firmy „JANUSZEWSKI MIROSŁAW” z siedzibą w m. Witunia, wnioskiem z dnia 13 maja 2020 r. (data wpływu: 15 maja 2020 r.), zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 2 lutego 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 161/7, 161/6, 161/10 (przed podziałem dz. nr 161/9), 161/2 w obrębie Rybitwy, gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

                                                         Pakość, dnia 30 grudnia 2021 r. 
KIO.6220.11.2020.PG                          

Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana xxxxxx xxxxxx, pełnomocnika firmy „JANUSZEWSKI MIROSŁAW” z siedzibą w m. Witunia, wnioskiem z dnia 15 maja 2020 r., w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 

zawiadamiam strony 

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 161/7, 161/6, 161/9, 161/2 w obrębie Rybitwy, gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

Pakość, dnia 04 listopada 2020 r. 
          
KIO.6220.11.2020.PG
OBWIESZCZENIE 

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek firmy „JANUSZEWSKI MIROSŁAW” z siedzibą w m. Witunia, z dnia 15 maja 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 161/7, 161/6, 161/9, 161/2 w obrębie geodezyjnym Rybitwy, gmina Pakość”. 
W powyższej sprawie, 13 lipca 2020 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.11.2020.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 161/7, 161/6, 161/9 oraz 161/2 obręb Rybitwy gmina Pakość”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Organem administracji właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 5 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z  art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.). 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

KIO.6220.11.2020.PG 

OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

podaję do publicznej wiadomości informację o: 

zawieszeniu postepowania wszczętego na wniosek Pana xxxxxxxxx xxxxxx, pełnomocnika firmy JANUSZEWSKI MIROSŁAW z siedzibą w m. Witunia, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 161/7, 161/6, 161/9, 161/2 w obrębie Rybitwy, gmina Pakość. 
Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. KIO.6220.11.2020.PG

OBWIESZCZENIE

 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

podaję do publicznej wiadomości informację o: 

wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 161/7, 161/6, 161/9, 161/2 w obrębie Rybitwy, gmina Pakość” 
Burmistrz Pakości, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. 
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu. 

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (16 lipca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (16 lipca 2020, 12:25:46)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (3 lutego 2022, 10:09:02)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216