Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego WOJDAL XXVI

Pakość, 14 marca 2011r.
KIO.6220.6.9.2011.ACh
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Kazimierza Janiszewskiego reprezentującego Firmę Wielobranżową „BENZ-KRUSZ” z siedzibą w m. Wojdal 20, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 4 lutego 2011r. zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14 marca 2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego „WOJDAL XXVI” położonego na części działki nr 69/3 w miejscowości Wojdal, Gmina Pakość.

Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (14 marca 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (14 marca 2011, 12:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1625