Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VII, gm. Pakość

Pakość, 24 marca 2011r.

KIO.6220.4.6.2011.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Daniela Kowalczyk reprezentującego firmę Kopalnia Żwiru i Piasku s.c. Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk z siedzibą w m. Ludkowo III, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 14 czerwca 2010r., zgodnie z art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24 marca 2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VII, gm. Pakość, działki nr 31/1, 32/1, 33/4, 44, 48/2,  49, 50, 53/1, 53/3, 53/4, 55/2, 55/3, 55/4, 55/6, 55/7,  55/8, 41/1, 42/1, 43/1, 62/1 59/2, 60 i 61.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (24 marca 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 marca 2011, 22:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2063