Wykonanie melioracji szczegółowych we wsi Rycerzewo

Pakość, 19 maja 2011r.
KIO.6220.10.9.2011.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Marcina Pawłowskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa Inwestora Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,  Rejonowy Oddział w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy wnioskiem z dnia 11 kwietnia 2011r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 maja 2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu melioracji szczegółowych we wsi Rycerzewo (działki nr 81, 82/1, 82/2), gm. Pakość, pow. inowrocławski.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (19 maja 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (19 maja 2011, 08:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1686