Eksploatacja złoża kruszywa WOJDAL XV

Pakość, 21 lipca 2011 r.
KIO.6220.9.11.2011.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka reprezentującego firmę PHU Merkury Andrzej Kowalczyk z siedzibą w m. Radłowo 65, gm. Pakość wnioskiem z dnia 31 marca 2011r., zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 lipca 2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa WOJDAL XV, położonego na nieruchomościach oznaczonych numerami 68, 69/1, 87 i 94/1 w m. Wojdal, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (21 lipca 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (21 lipca 2011, 12:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2104