Uporządkowanie terenów po zakładach Lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej

Pakość, 19 października 2011r.
KIO.6220.12.6.2011.ACh

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 27 września 2011r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 i art. 61. ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 19 października 2011r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu terenów po zakładach Lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 4, 3/15, 3/18, 3/70, 3/71, 3/110, 3/115, 3/33, 3/22, 3/177, 3/126, 3/60, 3/141, 3/145, 3/140, 3/139, 3/133, 3/134, 3/135, 3/170, 3/30, 3/150, 2/27, 3/97 położonymi w obrębie 4 Pakość.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Pakości, w terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia.
Pakość, 27 września 2011r.
KIO.6220.12.4.2011.ACh
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 27 września 2011r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 i art. 61. ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 27 września 2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu terenów po zakładach Lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 4, 3/15, 3/18, 3/70, 3/71, 3/110, 3/115, 3/33, 3/22, 3/177, 3/126, 3/60, 3/141, 3/145, 3/140, 3/139, 3/133, 3/134, 3/135, 3/170, 3/30, 3/150, 2/27, 3/97 położonymi w obrębie 4 Pakość.

Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), do dnia 18 października 2011r. w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (27 września 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (27 września 2011, 14:03:33)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (19 października 2011, 13:46:00)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o zakończeniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1479