Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 18.05.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość wraz z niezbędną dokumentacją sprawy w dniach od 30.05.2016r. do 04.07.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w godzinach od 9:00 do 14:00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.06.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości o godzinie 10:00.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pakości z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2016r.

Załącznik nr 1 (2209kB) pdf
do Załącznika nr 1 (2618kB) pdf
Załącznik nr 2 (343kB) pdf
Załącznik nr 3 (876kB) pdf
Załącznik nr 4 (8471kB) jpg
Załącznik nr 5 (8728kB) jpg
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Wytworzył: Radosław Dąbrowski (18 maja 2016)
Opublikował: Jacek Malinowski (18 maja 2016, 20:19:01)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (1 czerwca 2016, 08:16:12)
Zmieniono: Aktualizacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 996