Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo

Pakość, dnia 17.11.2016r.
 
Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo.

 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pakości nr VI/52/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.11.2016r. do 30.12.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość w godzinach od 8.00 do 14.00.
                                             
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.12.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości o godzinie 14.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pakości z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2017r.
 
Z up. Burmistrza
Szymon Łepski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Radosław Dąbrowski (17 listopada 2016)
Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2016, 12:48:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659