Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC, na terenie dz. nr 200 i 201 położonych w m. Kościelec, gm. Pakość

Pakość, 30 stycznia 2015r.
KIO.6220.3.2.2015
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

W związku ze złożonym przez Panią Lucynę Buzała, zam. gm. Dąbrowa k/Mogilna wnioskiem z dnia 10 października 2014r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.) art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 29 stycznia 2015r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC, na terenie dz. nr 200 i 201 położonych w m. Kościelec, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gromek (30 stycznia 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (4 lutego 2015, 14:39:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676