Prowadzenie punktu zbierania odpadów metali oraz prowadzeniu procesu odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i szkła na nieruchomości nr 48/1 położonej w m. Giebnia, gm. Pakość.

Pakość, 18 marca 2015r.
KIO.6220.4.6.2015
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Szymona Kłoczko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przerób Surowców Wtórnych „GIBBO” z siedzibą w miejscowości Giebnia, gm. Pakość, wnioskiem z dnia 14 października 2014r. (data wpływu do tut. Urzędu), zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18 marca 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów metali oraz prowadzeniu procesu odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i szkła na nieruchomości nr 48/1 położonej w m. Giebnia, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gromek (19 marca 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (19 marca 2015, 14:17:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 558