Obwieszczenie Burmistrza Pakości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC

Pakość, dnia 8 lipca 2015 r.
KIO.6220.3.2015.HR

OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.), art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.), informuje, że planowana na 10 lipca 2015 r. rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC, wszczętej na wniosek Pani Lucyny Buzała z dnia 10 października 2014 r., nie odbędzie się w ustalonym terminie.
Po ustaleniu nowego terminu rozprawy stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości.Pakość, dnia 2 lipca 2015 r.
KIO.6220.3.2015.HR
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek Pani Lucyny Buzała z dnia 10 października 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 200 i 201, położonej w miejscowości Kościelec, gmina Pakość.

W powyższej sprawie, 29 grudnia 2014 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.19.13.2014.ACh, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego KOŚCIELEC”, przystąpiono do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 2 lipca 2015 r. do 23 lipca 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 18).
Zgodnie z  art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres srodowisko@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.
Działając na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.), art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.), informuję, iż 10 lipca 2015 r. o godzinie 10.00, w Urzędzie Miejskim w Pakości (sala nr 17), odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (2 lipca 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (2 lipca 2015, 12:41:16)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (8 lipca 2015, 13:45:04)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zmianie terminu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 711