Wykonanie studni głębinowej na działce 255/6, położonej w msc. Kościelec gm. Pakość

 Pakość, dnia 7 lipca 2015 r.
KIO.6220.8.2015.HR

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Państwa Małgorzatę i Romana Wach, wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 2 lipca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce nr 255/6, położonej w miejscowości Kościelec, gmina Pakość.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (8 lipca 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 lipca 2015, 11:19:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514