Wykonanie studni głębinowej na działce nr 69 w Wielowsi

Pakość, dnia 21 grudnia  2015 r. 
KIO.6220.13.2015.HR
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Panią Renatę Fryszkowską- Madej i Pana Romana Fryszkowskiego, wnioskiem z dnia 15 września 2015 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce nr 69, położonej w miejscowości Wielowieś, gmina Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (5 stycznia 2016)
Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2016, 15:50:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361