Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 200 i 201 w msc. Kościelec gm. Pakość

Pakość, dnia 22 marca 2018 r.
                    
KIO.6220.3.2015.HR
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
podaje do publicznej wiadomości informację o:
wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzji z dnia 16 marca 2018 r., znak SKO-4220/5/2018, uchylającej decyzję Burmistrza Pakości z dnia 14 grudnia 2017r., znak: KIO.6220.3.2015.HR, o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego „KOŚCIELEC” w miejscowości Kościelec, na terenie działek o nr 200 i 201 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00- 12.00.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

                    


Pakość, 17 października 2017 r.

KIO.6220.3.2015.HR
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku ze złożonym przez Panią Lucynę Buzała, wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego „KOŚCIELEC”, przewidywanego do realizacji na części działek nr 200 i 201 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji,

podaję do publicznej wiadomości informację o:

wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienia z dnia 3 października 2017 r, znak: WOO.4242.4.2017.PP.4 uzgadniającego realizację ww. przedsięwzięcia.

Z uwagi na dokonane na etapie uzgodnienia, uzupełnienia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, ponownie wyznacza się 21- dniowy termin na wnoszenie uwag i wniosków dla zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości (pok. nr 18) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 8 listopada 2017 r.
Niezbędna dokumentacja sprawy będzie wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18). Z ww. dokumentacją sprawy można zapoznać się w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 8 listopada 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY

Protokół z rozprawy administracyjnej (389kB) pdf


Pakość, dnia 25 stycznia 2017 r.
                       
KIO.6220.2.2015.HR
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
podaję do publicznej wiadomości informację o:
-        złożeniu przez Wnioskodawczynię – Lucynę Buzała raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 200 i 201, położonej w miejscowości Kościelec, gmina Pakość,
-        przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
-        wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
-        planowanej na dzień 27 stycznia 2017 r. (godz. 10.00), w Urzędzie Miejskim w Pakości (sala nr 17) rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.
 
 
Z uwagi na zmianę terminu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w przedmiotowej sprawie na dzień 27 stycznia 2017 r. (godz. 10.00), w Urzędzie Miejskim w Pakości (sala nr 17), informuję, że zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości (pok. nr 18) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r.
 
Niezbędna dokumentacja sprawy będzie wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18). Z ww. dokumentacją sprawy można zapoznać się w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.
Pakość, dnia 9 stycznia 2017 r.
KIO.6220.3.2015.HR

OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poźn. zm.), art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.), informuje, że planowana na 12 stycznia 2017 r. rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC, wszczętej na wniosek Pani Lucyny Buzała z dnia 10 października 2014 r., nie odbędzie się w ustalonym terminie.
NOWY TERMIN ROZPRAWY USTALA SIĘ NA 27 STYCZNIA 2017 R. (GODZ. 10.00). MIEJSCE ROZPRAWY - URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI (SALA NR 17).


Pakość, dnia 2 stycznia 2017 r.
KIO.6220.2.2015.HR

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

złożeniu przez Wnioskodawczynię – Lucynę Buzała raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 200 i 201, położonej w miejscowości Kościelec, gmina Pakość, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości (pok. nr 18) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r.
 
Niezbędna dokumentacja sprawy będzie wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18). Z ww. dokumentacją sprawy można zapoznać się w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r.
 
Działając na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poźn. zm.), art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję, iż 12 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00, w Urzędzie Miejskim w Pakości (sala nr 17), odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (3 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2017, 09:59:13)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (27 marca 2018, 15:25:57)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 576